There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 17 กลุ่ม ยื่นข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560

เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 17 กลุ่ม  ( community based WHRD Collective in Thailandขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวการประกาศเจตนารมณ์และยื่นข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 เรียกร้องรัฐธรรมนูญใหม่ที่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน กำหนดรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าที่มีคุณภาพและผู้หญิงกลุ่มต่าง ๆเข้าถึงได้ ต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ,คณะกรรมาธิการการศึกษา, และคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ของรัฐสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 2562 ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย เวลา 13.00 น. – 14.00 น.

 

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกิดการรวมตัวของของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากเครือข่ายชุมชนและขบวนการภาคประชาชนรากหญ้า17 กลุ่มภายใต้ชื่อ (community based WHRD Collective in Thailand)  ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้หญิงชาติพันธุ์ ผู้หญิงพิการ หญิงรักหญิงจาก3 จังหวัดชายแดนใต้ พนักงานบริการ ผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้หญิงที่ต่อสู้เรื่องที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้หญิงต่อสู้เรื่องการเข้าถึงทรัพยากรทะเล ผู้หญิงต่อสู้เรื่องการปฏิรูปที่ดินในอีสาน ผู้หญิงที่ร่วมก่อตั้งการเดินวีวอร์คเพื่อต่อต้านเผด็จการ ผู้หญิงผู้ลี้ภัย ผู้หญิงแรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงที่เคยติดคุกเพราะความอยุติธรรรม  ผู้หญิงทนายความที่ทำคดีสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ถูกคุกคาม ผู้หญิงจากขบวนการต่อสู้ที่เป็นการต่อสู้ของชุมชนที่เป็นตำนานมายาวนานเช่นสมัชชาคนจน ผู้หญิงจากเครือข่ายสลัมสี่ภาค ผู้หญิงแรงงานที่ต่อสู้กับทุนอย่าง TryArm   ได้จัดเวทีพูดคุยถึงผลกระทบและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง และเล็งเห็นร่วมกันว่ารัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างกระทบให้กับผู้หญิงในทุกมิติเพราะรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม และไม่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนทำให้เกิดการฟ้องร้องผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองเป็นจำนวนมาก   และถึงแม้จะมีการเลือกตั้งผ่านมาแล้วแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังออกแบบให้ คสช.และคณะยังมีอำนาจต่อไปได้หลังการเลือกตั้ง นับว่าเป็นความถดถอยของระบอบประชาธิปไตยไทยที่ร้ายแรง

ที่ร้ายไปกว่านั้นสถานการณ์ของนักผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับผลกระทบในหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุดองค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลได้เก็บสถิติของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้หญิงที่ทำงานในหลากหลายประเด็นและหลากหลายองค์กรพบตัวเลขที่น่าตกใจว่านับตั้งแต่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศและถึงแม้จะมีการเลือกตั้งผ่านมาแล้วอย่างเป็นทางการแล้วแต่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชนกลับถูกฟ้องร้องจากการปกป้องสิทธิมนุษยชนมากถึง  225 ราย  และสถิตินี้ยังไม่รวมผู้หญิงนักปกป้องสิทธิในประเด็นอื่นๆ ก็ได้รับผลกระทบจากการลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของตนเองเช่นกัน

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 17 กลุ่ม  (The community based WHRD Collective in Thailand) จึงได้ร่วมกันร่างข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และให้เป็นรัฐธรรมนูญที่สนับสนุนส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการใช้ชีวิตของผู้หญิง ลดการสืบทอดอำนาจของ คสช.และสร้างระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง  โดยวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 2562 ภาคีเครือข่ายฯ จะเข้ายื่นข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กับ ส.ส.พรรณิการ์ วานิช คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน , ส.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ คณะกรรมาธิการการศึกษา,  ส.ส.ณัฐวุฒิ บัวประทุม คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ของรัฐสภา  จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวในวันและเวลาดังกล่าว

หมายเหตุสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร หมายเหตุสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 080-970-7492