There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

แถลงการณ์ นักเขียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประชาธิปไตย

แถลงการณ์ นักเขียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประชาธิปไตย

(STATEMENT BY THE NORTHEASTERN WRITERS FOR DEMOCRACY: NEW4D)

..........................................................................................................

จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสียงข้างมากมีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ในคดีคำร้องกู้เงินว่า ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติรับคำร้องและจะมีคำวินิจฉัยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

เรา - กลุ่มนักเขียนที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การเมืองในระบอบเสรีประชาธิปไตยและความหลากหลาย มีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

หนึ่ง เราขอคัดค้านกระบวนการตัดสินยุบพรรคการเมืองทุกกรณี ไม่ว่าพรรคการเมืองนั้นจะยึดมั่นในแนวคิด ความเชื่อหรืออุดมการณ์ใด เพราะกระบวนการดังกล่าวมีแต่จะเพิ่มความขัดแย้งและสร้างความแตกแยกให้คนในสังคม และกระบวนการพิจารณาตัดสินทุกขั้นตอนเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับการมีส่วนร่วมของประชาชน มิหนำซ้ำ กระบวนการดังกล่าวยังเป็นการมอบอำนาจเด็ดขาดให้แก่องค์กรอิสระเพื่อลิดรอนทำลายสิทธิทางการเมืองขั้นพื้นฐานของประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

สอง ขอให้รัฐบาลทหารยุติการสร้างวาทกรรมสร้างความเกลียดชัง แบ่งแยก คุกคาม ทำลาย และดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนและคนเห็นต่างทางการเมืองในทุกกรณี

สาม ขอให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เพื่อลดทอนอำนาจรัฐหรือองค์กรที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน และเสนอให้มีการรณรงค์เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

ขอแสดงความนับถือและฮักแพง

นักเขียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประชาธิปไตย

[THE NORTHEASTERN WRITERS FOR DEMOCRACY: NEW4D]

21 กุมภาพันธ์ 2563