There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

ด่วน ! รองผู้ว่าฯ สั่งแยกเวทีปรึกษาเบื้องต้นเหมืองโปแตชโคราช

 

 

วันนี้ (25 .. 63) ภายหลังจากเมื่อวานตัวแทนชาวบ้านกลุ่มคัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่โปแตชหลายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อคัดค้านการจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อทําเหมืองแร่โปแตช เนื่องจากมีการจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นฯทับซ้อนพร้อมกัน 2 โครงการ  ซึ่งเป็นกระบวนการจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

 

โดยเวลาประมาณ 11.30 . ของวันนี้  แหล่งข่าวในพื้นที่ได้รับหนังสือจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  ประทับตรา ด่วนที่สุด’  ที่ นม 0033(4)/22 ลงวันที่เมื่อวานนี้ (คาดว่ามีการทำหนังสืออย่างเร่งด่วนหลังจากที่ชาวบ่้านกลุ่มคัดค้านเหมืองแร่โปแตชเข้ายื่นหนังสือเมื่อเวลาประมาณ 15.30 .)  โดยมีนายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ลงนาม  เนื้อหาในหนังสือฉบับดังกล่าวมีคำสั่งแจ้งให้แยกการจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ประสงค์ขอประทานบัตรแปลงที่ 1 และ 2 ท้องที่ตําบลเมืองปราสาทและลําคอหงษ์ และพื้นที่ประสงค์ขอประทานบัตรแปลงที่ 3 และ 4 ท้องที่ตําบลจันอัด อําเภอโนนสูง ตําบลด่านจาก อําเภอโนนไทย ตําบลหนองไข่น้ํา ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง  ออกจากกันตามข้อเรียกร้องที่กลุ่มชาวบ้านคัดค้านเหมืองแร่โปแตชโคราชได้เข้ายื่นหนังสือเมื่อบ่ายวานนี้  โดยเลื่อนกำหนดการจัดเวทีประชุมปรึกษาเบื้องต้นฯในโครงการทำเหมืองใต้ดินพื้นที่ที่ประสงค์ขอประทานบัตรแปลงที่ 3 และ 4 ไปเป็นเวลา 13.00 . แทน  ส่วนการจัดเวทีประชุมปรึกษาเบื้องต้นฯในพื้นที่ประสงค์ขอประทานบัตรแปลงที่ 1 และ 2 ยังคงเวลาเดิมที่ 09.30 .

 

ทั้งนี้ การมีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดให้แยกการจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ประสงค์ขอประทานบัตรแปลงที่ 1 และ 2 ออกจากพื้นที่ประสงค์ขอประทานบัตรแปลงที่ 3 และ 4 นั้น คาดว่ามีสาเหตุมาจากการจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียที่ควบรวมทั้งสองโครงการนั้นเป็นการจัดการประชุมที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.. 2560  และไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามความพระราชบัญญัติแร่ดังกล่าว เรื่อง การจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรเหมืองใต้ดิน พ.. 2561  เนื่องจากพื้นที่คำขอประทานบัตรถูกแบ่งย่อยเป็นสองโครงการอย่างชัดเจน  เมื่อโครงการแรกอยู่ในพื้นที่ประสงค์ขอประทานบัตรแปลงที่ 1 และ 2 ส่วนโครงการที่ 2 อยู่ในพื้นที่ประสงค์ขอประทานบัตรแปลงที่ 3 และ 4 โดยไม่มีเขตพื้นที่ประทานบัตรติดต่อกันของทั้งสองโครงการ  จึงไม่อาจถือเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันตามมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติแร่ดังกล่าว

 

ซึ่งเกรงว่าหากยันดันทุรังจัดประชุมควบรวมสองโครงการด้วยกัน  ก็อาจจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ยื่นเรื่องร้องเรียนและฟ้องคดีจนทำให้การจัดประชุมดังกล่าวเป็นโมฆะในภายหลังได้