เว็บบอร์ดใหม่ไทยเอ็นจีโอ

<< Click >>

สอบถามรายละเอียด

02 3144112-3 ต่อ 508
หรือ
webmaster@thaingo.org

ผู้เขียน หัวข้อ: สัมมนาวันนิคม จันทรวิทุร “นโยบายแรงงานของรัฐกับอนาคตประเทศไทย”  (อ่าน 1540 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ webmaster ThaiNGO

  • ผู้ดูแลระบบ
  • *****
  • กระทู้: 2351
  • คะแนนจิตพิสัย: +1/-15
  • เพศ: ชาย
  • เราทำสื่อเพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาฯ
    • ดูรายละเอียด
โครงการสัมมนาวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2554

เรื่อง “นโยบายแรงงานของรัฐกับอนาคตประเทศไทย”
-----------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
   ในช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา หากนับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก พ.ศ. 2501 – 2505 แรงงานในฐานะปัจจัยหนึ่งในการผลิตได้รับการให้คุณค่ามากขึ้น อันพิจารณาได้จากนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลและกฎหมายหลายฉบับที่ทยอยออกมารองรับ  อย่างไรก็ตาม เรายังจำเป็นต้องติดตามประเมินผลนโยบายทั้งในเชิงสาระและการปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อกระบวนการกำหนดนโยบาย สาระของนโยบาย และ การปฏิบัติตามนโยบายในอดีต โดยมีเป้าหมายต่อการแสวงหาและปรับปรุงนโยบายแรงงานและการบริหารนโยบายแรงงานในอนาคต ให้รองรับการสนับสนุนต่อความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ประชาธิปไตย รวมถึงการสร้างความสำเร็จต่อการประกอบการ และคุณภาพชีวิตแรงงาน ที่ชัดเจนและมากยิ่งขึ้น
   ในวาระวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2554 เวียนมาถึง และเป็นวาระการครบรอบ 10 ปี ของการจากไปของศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ผู้ได้มีคุณูปการต่องานนโยบายแรงงานของประเทศมาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง การจัดสัมมนาในเรื่อง “นโยบายแรงงานของรัฐกับอนาคตประเทศไทย” จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอจากภาคีต่างๆ ในวงการแรงงาน เพื่อสนองตอบเป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปิดให้มีการวิเคราะห์และวิจารณ์ถึงสาระและผลกระทบของนโยบายแรงงานของรัฐต่อการประกอบการ คุณภาพชีวิตแรงงาน และในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ประชาธิปไตย โดยรวมของประเทศไทย
2.2 เพื่อร่วมกันแสวงหาข้อเสนอแนะถึงสาระของนโยบายแรงงานในอนาคตและแนวทางการนำนโยบายแรงงานของรัฐ อันครอบคลุมถึงแผนงานและโครงการไปปฏิบัติ
2.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การต่างๆ ในงานนโยบาย แผน และโครงการด้านแรงงานในประเทศไทย

3. วิธีการสัมมนา
   3.1 การแสดงปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ คนทำงาน นายจ้าง ผู้นำแรงงาน
นักพัฒนา นักศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลที่สนใจ จำนวนประมาณ 200 คน

5. กำหนดเวลาและสถานที่   
   วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 12:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป. ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

6. องค์กรร่วมจัดสัมมนา
6.1 มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
6.2 กระทรวงแรงงาน
6.3 สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระของนโยบาย ความสำเร็จและล้มเหลว และปัญหาการนำนโยบายแรงงานไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะต่อสาระของนโยบายแรงงานและแนวทางการนำนโยบายแรงงานไปปฏิบัติเพื่อความสำเร็จต่อการประกอบการ คุณภาพชีวิตแรงงาน และในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ประชาธิปไตย โดยรวมของประเทศไทยในอนาคต
7.2 แนวทางความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆ ในการร่วมกันสร้างสรรค์นโยบายแรงงาน แผนงาน และ โครงการที่ควรจะเป็นสำหรับประเทศไทย


กำหนดการสัมมนา

งาน “วันนิคม จันทรวิทุร” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554
เรื่อง “นโยบายแรงงานของรัฐกับอนาคตประเทศไทย”

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

จัดโดย
มูลนิธินิคม  จันทรวิทุร  กระทรวงแรงงาน และ สถาบันทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                 

12:00 - 12:30 น.         ลงทะเบียน
12:30 - 13:00 น.         วีดิทัศน์ประวัติและผลงานศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร
13:00 - 13:15 น.         กล่าวรายงานการจัดสัมมนาโดย
                   ศ. ดร. ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ประธานมูลนิธินิคม  จันทรวิทุร
13:15 - 13:30 น.      กล่าวเปิดการสัมมนา โดย
•   ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์)
13:30 - 13:45 น.   การแนะนำองค์ปาฐก โดย
•   ผู้แทนมูลนิธิมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
13:45 – 14:30 น.   ปาฐกถาหัวข้อ “นโยบายแรงงานแห่งรัฐ: อุดมคติ กับ ความเป็นจริง” โดย
         ศาสตราจารย์ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์         ระหว่างประเทศ
14:30 – 15:45 น.   การอภิปรายเชิงนโยบาย หัวข้อ “นโยบายแรงงานกับการปฏิบัติ :
         ความสำเร็จหรือล้มเหลว และข้อเสนอเพื่ออนาคตของประเทศไทย” โดย
•   ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงแรงงาน*
•   รศ.ดร.พิภพ อุดร ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•   ประธานสภาอุตสาหกรรม*
•   นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
•   นางอรพิน วิมลภูษิต ผู้จัดการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ*
•   ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดำเนินการอภิปราย)
15.45 -16.15 น.   ซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็นโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา
16.15 -16.30 น.   สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา โดย
•   นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ
รับประทานอาหารว่างเวลา 14:45 – 15:00 น.
*วิทยากร อยู่ระหว่างการทาบทาม
 
ใบตอบรับการเข้าร่วมงานวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2554
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 12:00-16:30 น.
ณ ห้องประชุมจอมพล ป. ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

โปรดตอบรับการเข้าร่วมงานภายในศุกร์วันที่ 28 ตุลาคม 2553 มายัง : csuttawet@gmail.com หรือ jara_409@hotmail.com หรือ csi_edu@yahoo.com หรือ ที่โทรสาร : 02 – 643 4465


ข้าพเจ้า….............................................. ตำแหน่ง ......................................

องค์การ/หน่วยงาน................................................... โทรศัพท์ ....................................

ขอแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมงานวันนิคม  จันทรวิทุร  ครั้งที่ 9  ประจำปี  2554  จำนวน ...... คน คือ

1)   ...............................................................

2)   ...............................................................

3)   ...............................................................

ข้อเขียนเพื่อรำลึกครบรอบ 10 ปี การจากไปของศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร

...

...

...

...

...

...

...

...

ลายมือชื่อ-สกุล ผู้เขียน .....................................................................

                      (นาย/นาง/นางสาว ..............................................................................)
                     
                      วันที่ ....... เดือนตุลาคม 2554


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
นายจารึก รัตนบูรณ์ โทรศัพท์ : 081 - 8158547 และ โทรสาร : 02 – 6434465 หรือ
   ดร.โชคชัย สุทธาเวศ โทร. 081 – 3475233

(หน่วยงาน/องค์กร คณะบุคคล และ บุคคล ที่ประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธินิคม จันทรวิทุร  โปรดโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “กองทุนศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี  013 – 1 – 76613 – 9 และแจ้งการบริจาคเงินให้มูลนิธิทราบที่อยู่อีเมล์ : csuttawet@gmail.com หรือ jara_409@hotmail.com หรือ csi_edu@yahoo.com หรือ โทรสาร : 02 – 6434465)