เว็บบอร์ดใหม่ไทยเอ็นจีโอ

<< Click >>

สอบถามรายละเอียด

02 3144112-3 ต่อ 508
หรือ
webmaster@thaingo.org

ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวดีดีมาให้น้อง ๆ เยาวชนที่มีผลงานการทำความดีอย่างต่อเนื่อง  (อ่าน 744 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ webmaster ThaiNGO

 • ผู้ดูแลระบบ
 • *****
 • กระทู้: 2351
 • คะแนนจิตพิสัย: +1/-15
 • เพศ: ชาย
 • เราทำสื่อเพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาฯ
  • ดูรายละเอียด
มีข่าวดีดีมาให้น้อง ๆ เยาวชนที่มีผลงานการทำความดีอย่างต่อเนื่องมาเพื่อขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์  บอกต่อให้ตนเอง  ญาติพี่น้อง  เพื่อนพ้อง  โรงเรียน  ชุมชนที่เราอาศัยอยู่  ได้รับทราบข้อมูลและมีโอกาสส่งผลงานตามเอกสารที่แนบ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2245 4743-7 ต่อ 22, 26 และ 51  หรือ 084 100 2604หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาและเชิดชูเกียรติ
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี ๒๕๕๕

กรุงเทพมหานครพิจารณาสรรหาและเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)  ประจำปี ๒๕๕๕  โดยกำหนดให้มีการสรรหาเยาวชนทั่วไป  ประเภทบุคคล  จำนวน ๓๐ คน  ประเภทกลุ่มเยาวชน  จำนวน ๒๐ กลุ่ม  และเยาวชนประกายเพชร  ประเภทบุคคล  จำนวน ๑๕ คน  ประเภทกลุ่มเยาวชน  จำนวน ๑๐ กลุ่ม  ดังหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาและเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี ๒๕๕๕  ที่กำหนดไว้ดังนี้   

๑.   คุณสมบัติของเยาวชน
ก.   เยาวชนทั่วไป
๑.   มีสัญชาติไทย
๒.   มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือกรณีเป็นกลุ่มเยาวชนจะต้องมีที่ตั้งของกลุ่ม/องค์กรอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
๓.   อายุระหว่าง ๑๕ – ๒๕ ปี  นับโดยปีพุทธศักราช  โดยแบ่งเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้
๓.๑  ประเภทบุคคล  แบ่งเป็น  ๒  กลุ่มอายุ  คือ 
-  อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี
-  อายุระหว่าง ๑๙ – ๒๕ ปี
๓.๒  ประเภทกลุ่มเยาวชน  มีจำนวนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป
๔.   มีประวัติ ผลงาน และความสามารถกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใน ๑๐ ด้าน ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม  และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๕.   มีความประพฤติดี  และเป็นแบบอย่างที่ดี
๖.   ไม่เคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)  ยกเว้น
๖.๑  ผู้ที่เคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)  ประเภทบุคคล  สามารถ
       ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในประเภทกลุ่มเยาวชนได้  และต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นใหม่
๖.๒  ผู้ที่เคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)  ประเภทกลุ่มเยาวชน 
       สามารถส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในประเภทบุคคลได้  และต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นใหม่

ข.   เยาวชนประกายเพชร
๑.   มีสัญชาติไทย
๒.   มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือกรณีเป็นกลุ่มเยาวชนจะต้องมีที่ตั้งของกลุ่ม/องค์กรอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
๓.   มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี  นับโดยปีพุทธศักราช
๔.   มีความประพฤติดี  และเป็นแบบอย่างที่ดี
๕.   เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประเภทบุคคล และ/หรือ
ประเภทกลุ่มเยาวชน  และมีผลงานที่ทำคุณประโยชน์อย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับรางวัลแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ต่อหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  อาทิ  สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนัก  สำนักงานเขต  เป็นต้น๒.   ประเภทของผลงาน
แบ่งเป็น ๑๐ ด้าน  ดังนี้
๒.๑    ด้านกีฬา  เป็นผู้ที่สร้างผลงานและชื่อเสียงด้านกีฬาสากลชนิดต่าง ๆ
๒.๒   ด้านนันทนาการ  เป็นผู้ที่ใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อในการทำประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม
๒.๓   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  เป็นผู้ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรม
           ของไทย เช่น ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ขับร้อง  งานปั้น  งานแกะสลัก ฯลฯ
๒.๔   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้ที่มีผลงานด้านการแก้ไข ป้องกัน และอนุรักษ์
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๕   ด้านการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน  เป็นผู้ที่มีผลงานการบำเพ็ญประโยชน์ หรืออาสาสมัครที่มี
   ผลงานเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย  สาธารณประโยชน์ในชุมชนและสังคม  รวมถึงกิจกรรมของสภาเยาวชน
๒.๖   ด้านการต่อต้านยาเสพติด  เป็นผู้ที่มีผลงานด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกัน  แก้ไข  และ
   เฝ้าระวังยาเสพติด
๒.๗   ด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์  เป็นผู้ที่มีผลงานด้านการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็น
   แบบอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
๒.๘   ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  เป็นผู้ที่มีผลงานด้านกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนระบอบ
   ประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมในสังคม
๒.๙   ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  เช่น  ความกตัญญูกตเวที  ความซื่อสัตย์
   และ/หรือมีผลงานการจัดกิจกรรมสนับสนุนหรือสร้างสรรค์การปฏิบัติชอบตามหลักของศาสนาและ
   ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านจิตใจ
๒.๑๐   ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  เป็นผู้ที่มีผลงานด้านการคิดค้น  ประดิษฐ์หรือดัดแปลงจนเกิดผลงาน
   ด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้

๓.   การตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  จะตัดสินผลงานจากแบบเสนอประวัติและผลงาน  รวมทั้งข้อมูลและภาพถ่ายที่เยาวชนหรือกลุ่มเยาวชนจัดทำขึ้น  ส่วนการพิจารณาองค์ประกอบอื่น เช่น การสัมภาษณ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ฯ  และการตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สุด

๔.   รางวัล
๔.๑  เยาวชนทั่วไป
   - ประเภทบุคคล  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  โล่รางวัล  และทุนการศึกษารางวัลละ ๒,๐๐๐.-บาท
   - ประเภทกลุ่มเยาวชน  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  โล่รางวัล  และทุนการศึกษารางวัลละ ๓,๐๐๐.-บาท
๔.๒   เยาวชนประกายเพชร
   - ประเภทบุคคล  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  และทุนการศึกษารางวัลละ ๓,๐๐๐.-บาท
   - ประเภทกลุ่มเยาวชน  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  และทุนการศึกษารางวัลละ ๕,๐๐๐.-บาท


..........................คำชี้แจง
ในการเสนอประวัติและผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือก
เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี ๒๕๕๕

   เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครในการเสนอผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี ๒๕๕๕  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)  ขอความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ตามคำชี้แจงดังต่อไปนี้
๑.  แบบเสนอประวัติและผลงาน
   แบบเสนอประวัติและผลงานการพิจารณาสรรหาและเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี ๒๕๕๕  ผู้สมัครจะต้องดำเนินการ  ดังนี้
      ๑.๑  ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามแบบเสนอประวัติและผลงานที่กำหนดให้ชัดเจนและครบถ้วน         โดยจัดพิมพ์ด้วยอักษรขนาด ๑๖ พ้อยต์  พร้อมติดภาพถ่าย  จัดทำเป็นรูปเล่ม  จำนวน ๑ เล่ม
      ๑.๒  มีผู้รับรองผลงาน  โดยผู้รับรองผลงานต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร  ได้แก่  ครู  อาจารย์  ผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หรือหัวหน้าองค์กรนั้น ๆ  พร้อมให้รายละเอียดโทรศัพท์ / โทรสาร / E–mail Address
   ๒.  แบบสรุปผลงานดีเด่น
      ผู้สมัครสรุปข้อมูลผลงานดีเด่นตามแบบสรุปผลงานดีเด่น  ซึ่งข้อมูลจะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับแบบเสนอประวัติและผลงาน  จัดพิมพ์ด้วยอักษรขนาด ๑๖ พ้อยต์  และถ่ายสำเนาจำนวน ๖ ชุด  โดยไม่ต้องจัดทำเป็นรูปเล่ม
   ๓.  เอกสาร / หลักฐานประกอบการสมัครเพื่อขอรับการพิจารณา
      ๓.๑  ภาพถ่าย  เป็นภาพสี  ขนาด ๔ x ๖  นิ้ว  กิจกรรมละ ๒ ภาพ  เป็นภาพขณะทำกิจกรรม      ที่เห็นใบหน้าชัดเจน  พร้อมทั้งแนบ CD ภาพถ่ายตามที่เสนอ  จำนวน ๑ แผ่น
      ๓.๒  ผลงานที่นำเสนอ  ให้นำเสนอผลงานย้อนหลัง ๓ ปี  ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ปัจจุบัน        พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเอกสาร / หลักฐานต่าง ๆ  เช่น  ผลงาน  ใบประกาศ  เกียรติบัตร  ฯลฯ
      ๓.๓  แนบหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา  ของผู้สมัคร  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   ๔.  การส่งผลงาน
      ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น  โดยส่งผลงานได้ที่  กลุ่มงานวิชาการ  แผนงานและประชาสัมพันธ์  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)  ภายในวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕
   ๕.  การประกาศผล
      ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ทาง  www.bangkok.go.th/thai-japan
   ๖.  การรับคืนแบบเสนอประวัติและผลงาน
      แบบเสนอประวัติและผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก  สามารถรับคืนได้ที่  กลุ่มงานวิชาการ  แผนงานและประชาสัมพันธ์  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)  ตั้งแต่วันที่  ๑๐  กันยายน  ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕
๗.  คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
กลุ่มงานวิชาการ แผนงานและประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)
เลขที่ ๒  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม.  ๑๐๔๐๐
โทร.  ๐ ๒๒๔๕ ๔๗๔๓ – ๗  ต่อ  ๒๒, ๒๓  โทรสาร  ๐ ๒๒๔๕ ๔๗๔๘
เว็บไซต์  www.bangkok.go.th/thai-japan


ออฟไลน์ webmaster ThaiNGO

 • ผู้ดูแลระบบ
 • *****
 • กระทู้: 2351
 • คะแนนจิตพิสัย: +1/-15
 • เพศ: ชาย
 • เราทำสื่อเพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาฯ
  • ดูรายละเอียด
แบบสรุปผลงานดีเด่นการพิจารณาสรรหาและเชิดชูเกียรติ
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี ๒๕๕๕
สำหรับเยาวชนประกายเพชร  ประเภทบุคคล


ชื่อ – นามสกุล...
วัน เดือน ปีเกิด.......................................................................................อายุ......................................................ปี
ระดับการศึกษา.....................................................สถานศึกษา.............................................................................
หรือ
อาชีพ..............................................................สถานที่ทำงาน...............................................................................
ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี........................................................ด้าน...
ผลงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


ลงชื่อ……………………………..………………….เจ้าของผลงาน
                                   (………..……………………….……………)
วันที่...............เดือน......................................พ.ศ................


ลงชื่อ……………………….……..………………..ผู้รับรองผลงาน
                                   (……………………..…..………………..)
ตำแหน่ง…………………….……………….…….
วันที่...............เดือน......................................พ.ศ

ออฟไลน์ webmaster ThaiNGO

 • ผู้ดูแลระบบ
 • *****
 • กระทู้: 2351
 • คะแนนจิตพิสัย: +1/-15
 • เพศ: ชาย
 • เราทำสื่อเพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาฯ
  • ดูรายละเอียด
แบบเสนอประวัติและผลงานการพิจารณาสรรหาและเชิดชูเกียรติ
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี ๒๕๕๕
สำหรับเยาวชนประกายเพชร  ประเภทบุคคล

๑.  ข้อมูลเบื้องต้น/ประวัติของผู้เสนอผลงาน
ชื่อ – นามสกุล......................................….…………………………………………..…………..…...………………………..ชื่อเล่น……………….…...….......วัน เดือน ปีเกิด……………………………..…………..………….อายุ……………………ปี
สถานที่ติดต่อ……………………......……………………………………………………….………...……………………………………
…………………………………………………………………………........……………………….………………………..…………………
โทรศัพท์……………………..………..…………..………….โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………..…………..…………..………….โทรสาร……………………..………...…………..………….E-mail …………………………………..………..…………..………….
ประวัติการศึกษา / อาชีพ
   กำลังศึกษาระดับชั้น…...……………………………………………………………………………………………………………
   ชื่อสถานศึกษา………………………………………………………………………………………………………….……………..
จบการศึกษาระดับชั้น……………………………………จากสถาบัน……………………………………….……………………...
ปัจจุบันประกอบอาชีพ……………………….………………………………………………..……….…………………………………
สถานที่ประกอบอาชีพ………………………………….……………………………….…………………………………………………
ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต - ปัจจุบัน…………………………….………………………..………….……………………………………
คติประจำใจ……………………………………………………………………………………..………………….…………………………
ข้อคิดเห็นในการดำรงชีวิตอันเป็นแบบอย่างที่ดีงาม………………………………..………..…………………………………
ชื่อ-นามสกุล บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง…………………………………..…………………………………………….………...
อาชีพของบิดา / มารดา / ผู้ปกครอง…………………..………………………………………………………………….………...

๒.  ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี...................................................
     ด้าน...

๓.  ผลงานที่ทำประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร  โดยกรอกรายละเอียดประกอบด้วย  ชื่อผลงาน/กิจกรรม,  วิธีการดำเนินงาน,  ระยะเวลาดำเนินการ,  สถานที่ดำเนินการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………


ขอรับรองว่าผลงานและเอกสารที่เสนอข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ……………………………..………………….เจ้าของผลงาน
                                   (………..……………………….……………)
วันที่ …….……..เดือน………….…....…………..พ.ศ…..…..……

ลงชื่อ……………………….……..………………..ผู้รับรองผลงาน
                                   (……………………..…..………………..)
ตำแหน่ง…………………….……………….…………………………
องค์กร/หน่วยงาน……………………….………..…………………
เบอร์โทรศัพท์……………………..…….……………………………
ที่อยู่ที่ติดต่อได้…………….……………………..…….………...….
                  ………………………………………………………..
วันที่ …….……..เดือน………….…....…………..พ.ศ…..…..……