เว็บบอร์ดใหม่ไทยเอ็นจีโอ

<< Click >>

สอบถามรายละเอียด

02 3144112-3 ต่อ 508
หรือ
webmaster@thaingo.org

ผู้เขียน หัวข้อ: สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม  (อ่าน 697 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ PPAT

  • สมาชิกรุ่นเล็ก
  • **
  • กระทู้: 93
  • คะแนนจิตพิสัย: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และ การฝึกอบรมตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอช ไอ วี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม (Outreach Coordinator) เพื่อปฏิบัติงานโครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์สู่กระบวนการกระจาย อำนาจในจังหวัดให้ครอบคลุมถ้วนทั่ว
ทุกกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย   จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่โครงการ รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.   ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.   ติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
3.   เตรียมการ อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายในการรับบริการ ณ ศูนย์ดร็อปอิน
(Drop-in centre) ทั้งเรื่องการให้ความรู้ การให้การปรึกษา การแจกถุงยางอนามัย การให้การปรึกษา (VCCT) และการส่งต่อไปรับบริการด้านการแพทย์
4.   จัดทำแผนงานกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน       (Peer Educators) และอาสาสมัครภาคสนาม (Outreach Volunteer)
5.   กำกับ ดูแลติดตามการทำงานของ Peer Educators และ Outreach Volunteersให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ
6.   รวบรวม ติดตามรายงานของ Peer Educators และ Outreach volunteers พร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคเสนอผู้บังคับบัญชา
7.   ตรวจสอบการใช้จ่ายของ Peer Educators และ FSW Volunteers ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
8.   เป็นวิทยากร/ผู้ปฏิบัติงานในการฝึกอบรม สัมมนากลุ่มเป้าหมายและดำเนินกิจกรรมในพื้นที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
9.   ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในการพัฒนากิจกรรมโครงการ และพัฒนางานวิชาการในโครงการที่รับผิดชอบ
10.   ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นดำเนินการประเมินผลโครงการ
11.   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
1.   เพศชาย –เพศหญิง อายุ  25 -30 ปี
2.   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ขึ้นไป
3.   มีความรู้ภาษาอังกฤษ และมีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
4.   มีจิตอาสาและรักที่จะทำงานกับชุมชนร่วมกับชุมชน และสามารถทำงานนอกพื้นที่และนอกเวลาได้
5.   มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  และสามารถทำงานเป็นทีมได้
6.   มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
7.   มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย หรือจังหวัดใกล้เคียง
8.   ถ้าเป็นเพศชายจะต้องพ้นการเป็นทหารแล้ว

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1.   ใบสมัครงาน, หลักฐานแสดงประวัติการทำงาน และหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
2.   รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.   หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและความรู้ประสบการณ์อื่นๆ พร้อมรับรองสำเนา
4.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานที่พ้นการเป็นทหาร(ชาย) พร้อมรับรองสำเนา
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเชียงราย
เลขที่ 810/1-3 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  57000 โทรศัพท์ 053-713090   
และสำนักงานภาคเหนือสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ
เลขที่ 200/3 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5000โทรศัพท์ 053- 249406
หรือทาง e-mail: fpnp@ppat.or.th 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  20 เมษายน 2556 
สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่  22 เมษายน 2556 
ที่สำนักงาน สวท เชียงราย