There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา

Organization : โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

 

INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT PROGRAM

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา

 

Program activities advisor  (salary 30,000 baht)

Key Duties and Responsibilities:

Oversea all project activities and be the main contact point for the program director.

Ensure project activities comply with the policies and regulations of ITDP and it’s donors.

Responsible for overseeing the development and execution of project deliverables, lead project planning, budgeting, action plans and monitoring processes.

Responsible for submitting activity reports, meeting minutes and financial reports on regular basis to the ITDP director.

Oversee the preparation and submission of annual activity-based project budgets as well as monthly and quarterly financial reports and sending of new funding requests.

Lead and motivate the project team and monitor project activities and project expenditure and coordinate work with consultants and volunteers in the project.

Ensures close collaboration and coordination with cooperating partners to guarantee smooth implementation of activities and achievement of results as specified in the grant agreements.

Employs resourcefulness in project design, implementation and monitoring. Trouble shoots project problems. Identifies and implements creative solutions.

Assist in building capacity of project staff.

 

Qualifications, Skills & Experience:

 • University degree in a related subject
 • Knowledge of program management
 • 5 years of relevant experience
 • Very good oral, analytical, writing and presentational skills
 • Computer literacy is a MUST, Word processing, Simple accounting, Databases, Spreadsheets, E-mail, Internet
 • Proven ability to work in multi-disciplinary and multi-stakeholder working environments
 • Highly organized, self motivated, using initiative and creativity
 • Experience working with hill tribes
 • Ability to speak and understand English is highly valued.

 

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

เงินเดือน 9,000 – 12,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์ + ประกันสังคม + เงินสะสม

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง
 2. อายุ 21-35 ปี
 3. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

 

เจ้าหน้าที่อนามัย 1 อัตรา

สถานีอนามัยบ้านหม่าโอโจ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เงินเดือน 15,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์) + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต

 

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 2. เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 4. สามารถปฏิบัติงานอยู่ถิ่นทุรกันดารได้
 5. สามารถขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ได้
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 7. ไม่ดื่มเหล้า/สูบบุหรี่

 

 

ครู 3 อัตรา

เงินเดือน 10,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม+ ประกันชีวิต

สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ บริหารงานโดย โครงการพัฒนาชาวเขา

แบบผสมผสาน (Integrated Tribal Development Program: ITDP) โรงเรียนตั้งอยู่หมู่บ้านหม่าโอโจ

ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง

ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ปฐมวัย, ประถมศึกษา
 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
 3. ถ้าเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถสอนที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาเกษตร 2 อัตรา

เงินเดือน 13,000 - ขึ้นไป + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 1. จบปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตร, สาขาพืชไร่, สาขาปศุสัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับพืชผัก
 2. เพศชาย ประสบการณ์ส่งเสริมการเกษตรอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 3. เป็นชาวไทยภูเขาสัญชาติไทย หรือพูดภาษาชาวเขาได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีใจสู้งาน สามารถเดินทางไกล และไปทำงานอยู่หมู่บ้านบนดอยไม่น้อยกว่า 20-25วัน/เดือนได้
 5. สามารถขับรถยนต์ (4WD) และจักรยานยนต์ได้ และสามารถเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆบนดอยด้วยตนเองได้
 6. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Excel และ Internet ได้
 7. มีความสามารถวางแผนงาน หรือจัดทำกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี
 8. มีสามารถจัดการความรู้ให้ชุมชนเรื่องการเกษตรได้ เช่น (จัดอบรม,จัดประชุม,ติดตาม,ประสานงาน/ติดต่อให้ความรู้ ฯลฯ)

* มีค่าตอบแทนอื่นๆขึ้นอยู่กับความสามารถประสบการณ์และผลงานที่รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้กล่าวดังต่อไปนี้*

1.บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

 1. เป็นผู้วางแผนงานจัดทำโครงการ,จัดอบรมปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร และพัฒนาการตลาดให้ชุมชน
 2. เป็นผู้วิเคราะห์ประเมินรายงาน บัญชี การเงิน กิจกรรมโครงการฯ โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Excel และ Internet
 3. เป็นผู้จัดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมงานเกษตรและเป็นผู้จัดกระบวนการให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรชุมชนได้ตามเป้าหมายโครงการ ITDP
 4. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรได้
 5. สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ
 • เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น ผู้อำนวยการโครงการ ITDP และผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการตลาด

 2.ภารกิจปฏิบัติงานในพื้นที่

2.1.รับผิดชอบวางแผนงานส่งเสริมการเกษตรตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนกโครงการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการตลาด และ/หรือผู้อำนวยการโครงการฯ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้

2.2.จะต้องจัดความรู้การส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย (ITDP) ในรอบเดือน เช่น (จัดความรู้,อบรม,จัดตั้งกลุ่ม,จัดเวที ประชุมกลุ่ม)

2.3.ติดตามงานการส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกรหรือสนับสนุนดำเนินกิจกรรมหรือกลุ่มกองทุนชุมชน

2.4.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มเกษตรกรชุมชนตามเป้าหมายของโครงการ (ITDP) แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโครงการฯข้อมูลเอกสาร หรือ(ในที่ประชุมประจำเดือน)

3.ปฏิบัติภารกิจประจำสำนักงานโครงการฯ

3.1 จัดทำเอกสาร,ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน,ประจำปี,ที่รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนกโครงการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการตลาดตามสมควรและเหมาะสมต่อโครงการฯ(ITDP)

3.2 ปฏิบัติหน้าที่จัดทำข้อมูลแผนงาน,เขียนโครงการฯที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คือผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการตลาด,หรือผู้อำนวยการโครงการฯ(ITDP)

 

 

ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา

เงินเดือน 13,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์) + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับ ปวช, ปวส ขึ้นไป
 2. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานปูน, งานไม้, ไฟฟ้า, ดูแบบ, เขียนแบบได้
 4. สามารถทำงานภาคปฏิบัติงานก่อสร้างได้
 5. มีประสบการณ์ด้านงานช่างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 6. พ้นการเกณฑ์ทหาร
 7. ไม่ดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติด
 8. สามารถเดินทางไปทำงานในถิ่นทุรกันดารได้ พื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก

หัวหน้าฝ่ายการประกาศ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปพิจารณาตามประสบการณ์ + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศาสนศาตร์ (ศาสนาคริสต์)
 2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
 3. เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
 4. มีประสบการณ์ด้านการประกาศอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 5. สามารถจัดทำหลักสูตรการสอน อนุศาสก วิชาจริยธรรมคริสเตียน การจัดอบรม ทำแผนงาน และสอนดนตรีได้
 6. ถ้ามีความรู้ภาษาอังกฤษ และการบริหารงาน การวางแผนงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถขับรถยนต์ไปหมู่บ้านต่างๆ บนดอยได้

บทบาทหน้าที่

 • จัดทำหลักสูตรการประกาศ
 • จัดอบรมผู้นำคริสตจักร/เยาวชน/ครูอนุศาสก
 • วางแผนงานการประกาศ และงบประมาณการประกาศ

 

หลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับผู้สมัครครู)
 5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร 1 ใบ
 6. ใบรับรองแพทย์
 7. เขียนประวัติการทำงานที่ผ่านมาในกระดาษ A.4 หรือ หนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิม,ใบประกาศนียบัตรอบรมอื่นๆ (ถ้ามี) และหนังสือรับรองจากคริสตจักรที่สังกัด (สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์)

 

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

สำนักงานโครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDP)

เลขที่ 69/2 หมู่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

หรือส่งอีเมล์ขอรับใบสมัครและแผนที่โครงการฯ ได้ที่ Email: itdp@itdpinternational.org

**ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

**ทางโครงการฯ จะติดต่อให้มาสัมภาษณ์งานในภายหลังค่ะ

Contact : itdp@itdpinternational.org


ที่ปรึกษา / Consultantเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

แถลงการณ์แอมเนสตี้หลังทางการไทยต่อายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63
ศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้ากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้
ศรีสุวรรณโวยจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ กกพ.ปล่อยให้มีไฟฟ้าล้นประเทศฉกเงินจากกระเป๋าผู้ใช้ไฟฟ้าเดือนละ 2 แสนล้าน
ลงโทษหนักคดีข่มขืน อาจไม่ใช่คำตอบของ ‘ความยุติธรรม’
ศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหัศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหักหัวคิว "ค่ากักตัว"กหัวคิว "ค่ากักตัว"
View more