Home ข่าวเด่น ข่าวรายวัน English News รายงาน บทความ Sound & VDO Webboard ข้อมูลย้อนหลัง

วิทยานิพนธ์: ทัศนคติอุลามาอ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแนวคิดสะลัฟและคอลัฟ เกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ

by : อับดุลสุโก ดินอะ
IP : (124.120.147.66) - เมื่อ : 4/05/2010 03:35 PM

ชื่อเรื่อง/Title ทัศนคติอุลามาอ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแนวคิดสะลัฟและคอลัฟ เกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ
The Attitude of the Ulama in the Southern Border Provinces of Thailand towards the Attributes of Allah from the Viewpoints of Salaf and Khalaf

บทคัดย่อ/Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ศึกษาทัศนคติอุลามาฮ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแนวคิดสะลัฟและคอลัฟเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ
2) ศึกษาทัศนคติอุลามาอ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องความแตกต่างทางความคิดระหว่างแนวคิดสะลัฟและคอลัฟ
3) ศึกษาทัศนคติอุลามาอ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับความแตกแยกทางสังคม อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางความคิดระหว่างแนวคิดสะลัฟและคอลัฟ 4) ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาความแตกแยกทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางความคิดระหว่างแนวคิดสะลัฟและคอลัฟ

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้รู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากชมรมอุลามาอ์ฟาฏอนีย์ดารุสลาม จำนวน 4 คน ผู้รู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 5 คน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาอิสลามศึกษาซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 คน และผู้รู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่มีจำนวนนักเรียนมากเป็นอันดับหนึ่ง สองและสามในแต่ละจังหวัดดังกล่าว จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ เฉลี่ย วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. อุลามาฮ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นด้วยกับแนวคิดสะลัฟยุคก่อน (กัลยาณชนมุสลิมช่วงสามศตวรรษแรกของอิสลาม) แต่มีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับแนวคิดสะลัหของอุลามาอ์ยุคหลังที่ได้นำเสนิ
2. อุลามาฮ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดคอลัฟ
3.อุลามาฮ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทัศนะว่า

3.1 ความแตกต่างทางความคิดมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางความคิดของอุลามาอ์ของโลกอิสลามในอดีต หลังจากมีการนำสติปัญญามาเป็นส่วนหนึ่งในการอธิบายโองการและหะดีษศีฟาตที่มีความหมายเป็นนัย

3.2 ความแตกต่างทางความคิดเป็นความแตกต่างด้านวิชาการ และเป็นความแตกต่างในการนำเสนอและอธิบายตัวบทอัลกุรอานและหะดีษศีฟาตที่มีความหมายเป็นนัย
4. อุลามาฮ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เห็นด้วยกับความแตกแยกในสังคม อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านความคิด
5. ความแตกแยกในสังคม อันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวนั้น มีแนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้
5.1 การกลับไปหาอัลกุรอานและหะดีษ
5.2 การกลับไปหาแนวคิดสะลัฟยุคก่อน
5.3 ยึดมั่นความเป็นพี่น้องกัน
5.4 จัดให้มีการพบปะประชุมเพื่อปรึกษาหารือระหว่างกัน
5.5 จัดตั้งองค์กรหรือใช้องค์กรที่มีอยู่แล้ว เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกัน
5.6 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวิชาการด้านสามัญให้กับสังคม
5.7 การยอมรับความแตกต่างทางความคิดเห็นระหว่างกัน และแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง
5.8 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเตาฮีค /

ผู้ทำ/Author Name อับดุลสุโก ดินอะ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย

เนื้อหา/Content หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 กุรอาน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย (หน้า 49-99)
บทที่ 4 ผลการวิจัย (หน้า100-152)
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน

กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านศาสนา --ศาสนากับสังคม

Contributor: Name: หะสัน หมัดหมาน
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Publisher: Name : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address : ปัตตานี (Pattani)
Year: 2544
Type: วิทยานิพนธ์/THESES

ต้องการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ กรุณาคลิืกที่ลิ้งค์ด้านล่าง
http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=108

Share