Home ข่าวเด่น ข่าวรายวัน English News รายงาน บทความ Sound & VDO Webboard ข้อมูลย้อนหลัง

สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเกิดขึ้นหรือไม่?

by : อารีย์ ศรีวิเชียร
IP : (124.120.143.189) - เมื่อ : 7/04/2008 05:15 PM

หากพูดถึงสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สี่ปีกว่าๆ ก็มีทีท่าว่าจะยังไม่ยุติ การก่อเหตุร้ายรายวันยังเกิดขึ้นเหมือนเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ แต่ถามว่ามีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้บ้าง คงจะไม่มีนอกจากบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ต้องการความแตกแยกของสังคมเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เมื่อเกิดเหตุก็ต้องมีการจับกุมผู้กระทำความผิด จะผิดจริงหรือไม่ผิดก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการสอบสวนตามหลักกฎหมาย แต่จากการติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆ จะพบว่ามีหลายกรณีเกิดจากการทำร้ายร่างกายของผู้ที่ถูกควบคุมตัวไปสอบสวน ในการโดนทำร้ายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งใจเลือกปฏิบัติ หรือเพราะผู้ถูกควบคุมตัวมีเจตนาที่จะไม่ให้ความร่วมมือ ยั่วยุโทสะ ให้เกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นเพื่อที่จะทำให้กลายเป็นประเด็นของเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในความเป็นจริงนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบหาข้อเท็จจริง และกลายเป็นประเด็นต่อเนื่องที่ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้


จากประเด็นดังกล่าวจึงได้มีการจัดเวทีสาธารณะ "มิติสิทธิมนุษยชนกับการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี โดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้พูดถึง ข้อเสนอต่อรัฐบาลใหม่ประเด็นปัญหากระบวนการยุติธรรมกับการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุติทรมาน เคร่งครัดกฎหมาย

- ๒ -

ยึดหลักนิติธรรม , หลักนิติธรรมและความยุติธรรมชายแดนใต้ โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) คณะทำงานส่งเสริมการดำเนินกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม และคณะอนุกรรมการส่งเสริมความไว้วางใจ ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน, หลักสิทธิมนุษยชนกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาจากองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม นักวิชาการ ภาคราชการ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

จากการเสวนาได้กล่าวถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นำเสนอโดยฝ่ายต่างๆ เช่น ตำรวจ, ทหาร, ตัวแทนนักศึกษา, นักวิชาการอิสระ, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้, คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ และการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมเสวนา สรุปประเด็นในภาพรวมคือทุกฝ่ายต้องการความสงบสุข ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นในทุกกรณี แต่การนำเสนอข้อมูลของแต่ละฝ่ายที่ต้องการความสมานฉันท์นั้นเป็นการนำเสนอข้อมูลต่างมิติ

ดังที่ พันเอกอัคร ทิพโรจน์ โฆษกกองทัพบก และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการข่าวสาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นผู้เสวนาในครั้งนี้ ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในการเสวนาครั้งนี้ตอนหนึ่งว่า "การนำเสนอข้อมูลในการเสวนานั้นต่างมิติกัน ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งของคณะทำงานเพื่อสันติภาพ จะพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนจากการโดนทำร้าย ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งของตัวแทนนักศึกษาจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่ควรจะปฏิบัติ สิ่งที่ควรจะยุติ แต่ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งของการทำงานเพื่อความมั่นคง เช่น ทหาร ตำรวจ ก็จะพูดถึงประเด็นความมั่นคง การก่อเหตุร้าย ดังนั้นข้อมูลข่าวสารจากการเสวนาในครั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับประชาชนผู้ที่บริโภคข่าวสารนี้ว่าควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อ รับฟังอย่างมีเหตุผลหรือจะมีการดำเนินการใดๆ ต่อไป ตามความถูกต้อง" ดังนั้นจากการจัดเสวนาของมูลนิธิผสานยุติธรรมในครั้งนี้ก็มีประโยชน์อย่างมากในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ แสดงบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน คำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความไม่สงบในพื้นที่ การที่ทุกฝ่ายได้เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้

- ๓ -

เชื่อว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คงจะยุติได้ในเร็ววันสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกิดขึ้นหรือไม่ จะคาดหวังจากภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้จะต้องมีส่วนร่วมด้วยความตั้งใจและจริงใจ มีความเชื่อมั่นในภาครัฐ

ไม่มีสันติภาพถ้าไม่มีความเป็นธรรม การแสวงหาดุลยภาพความมั่นคงของรัฐจะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ของชุมชนอันนำมาซึ่งความเป็นธรรม แต่ "อคติคือโศกนาฏกรรมทางความคิด" ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลในการร่วมเสวนาของแต่ละภาคส่วน ประชาชนในพื้นที่ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ตาม หากเสนอข้อมูลโดยมีอคติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เชื่อได้เลยว่าหนทางที่จะแก้ปัญหาทำได้ยาก จึงควรปรับความคิดไปในทิศทางเดียวกัน ทำอย่างไรเพื่อให้วิธีการแก้ปัญหาจากคำพูดกลายเป็นการปฏิบัติที่แท้จริง มองเห็นเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้อง เสมอภาค อันนำไปสู่สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ทุกฝ่ายต้องการ

อารีย์ ศรีวิเชียร เรียบเรียง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

Share