Home ข่าวเด่น ข่าวรายวัน English News รายงาน บทความ Sound & VDO Webboard ข้อมูลย้อนหลัง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45

by : อารีย์ ศรีวิเชียร
IP : (124.120.144.45) - เมื่อ : 21/04/2008 03:27 PM

"คนชายแดน" คือวารสารฉบับที่เป็นสื่อกลางสะท้อนวิถีชีวิตของเหล่าทหารหาญ ประชาชนพลเรือน ที่หลากหลายมุมมองในพื้นที่ชายแดนใต้ หากใครเคยได้อ่านวารสารนี้ หรือเคยได้ยิน และหากใครที่มาทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะต้องนึกถึงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้อย่างแน่นอนและในครั้งนี้ กองปฏิบัติการข่าวสาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัส ได้เข้าถึงกลยุทธ์ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ที่ได้ใช้แนวทางการ เข้าถึงประชาชน ด้วยยุทธศาสตร์พระราชทาน เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการขับเคลื่อนนโยบายสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

พันเอก จตุพร กลัมพสุต ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เปิดเผยว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2537 โดยมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส มีบทบาทในภารกิจด้านการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ 7 อำเภอตอนล่างของจังหวัดนราธิวาส คือ อำเภอระแงะ เจาะไอร้อง สุไหงปาดี แว้ง สุคิริน สุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ มีกำลังพลนายทหาร 35 นาย นายสิบ 143 นาย และอาสาสมัครกว่า 1,180 นาย แม้จะมีกำลังพลจำนวนที่ไม่ มากนักเมื่อเทียบกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย แต่การทำงานได้อาศัยหลักการสำคัญจากยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ซึ่งกำลังพลทุกนายจะต้องใช้หลักการสำคัญในการเข้าถึงและเข้าใจก่อน โดยให้กำลังพลเข้าถึงและเกาะติดผูกพัน คลุกคลีกับชาวบ้าน พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้และเข้าใจสภาพการดำเนินวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้าน เพื่อให้การทำงานมีความเหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยึดหลักงาน 4 คิด ได้แก่ คิดดี ทำดี เป็นมิตรดี และเป็นครูที่ดี อีกทั้งต้องใช้แนวทาง 6 ร่วม ได้แก่ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมกิน ร่วมอยู่ ร่วมศึกษา และร่วมพัฒนาโดยตลอด การยึดหลักงานในการปฏิบัติมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ส่งผลให้ชาวบ้านมีความเชื่อถือไว้วางใจ เมื่อใดที่พบเห็นชาวบ้านกำลังทำงานอยู่ ก็จะเข้าไปช่วยเหลือแบ่งเบาและลดภาระ ทำให้ชาวบ้านเห็นอกเห็นใจ และเปิดใจรับกับไมตรีที่ทหารพรานได้มอบให้ นอกจากนี้ กำลังพลยังต้องพยายามศึกษาเรียนรู้การใช้ภาษาถิ่น เพื่อให้เข้าถึงวัฒนธรรมและเข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้าน

การควบคุมดูแลความประพฤติของกำลังพล ก็นับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จอีกด้วย ซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้ถูกใช้เป็นเงื่อนไขและเครื่องมือในการต่อรองของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ที่พยายามหยิบยกมาเป็นข้ออ้างทำลายความน่าเชื่อถือของกำลังพลทหารพราน ประการสำคัญที่ยังคงเน้นหนักเป็นพิเศษ คือ ปัญหายาเสพติดและอบายมุข ซึ่งกำลังพลจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน

สิ่งที่กำลังพลทหารพรานทุกนายต่างยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน คือ ไม่เน้นการพูดคุยอ้างอิงเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบกับชาวบ้าน แต่จะเน้นพูดคุยในเรื่องใกล้ตัว ให้คำแนะนำการประกอบอาชีพและด้านสังคม มากกว่าสิ่งที่จะเชื่อมโยงไปสู่ความขัดแย้ง หรือ สิ่งที่ชาวบ้านไม่อยากกล่าวถึง อันจะนำมาซึ่งความขัดแย้งได้ นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ยังได้จัดตั้งชุดพัฒนาสัมพันธ์และวงดนตรีขนาดย่อม ที่มีทั้งดนตรีคาราโอเกะ และนักร้องนักแสดง ที่ได้ส่งออกไปแสดงปฏิสัมพันธ์กับประชาชนหมุนเวียนไปในจุดสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีด้วยเสียงเพลง บทเพลง และดนตรี

ประการสำคัญในความสำเร็จของการดำเนินภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ยังคงมุ่งมั่นไปสู่การสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านที่ยั่งยืน ให้ชาวบ้านตระหนักในความเป็นคนไทยร่วมกัน และยังเป็นหลักการในการทำงานร่วมกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ด้วยการลดความหวาดระแวงสงสัย และสร้างความเข้าใจอย่างเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี มีความไว้วางใจเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น และยังต่อยอดไปสู่การสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารพรานกับประชาชนในมิติของการพัฒนาควบคู่กับการปฏิบัติการทางยุทธการ โดยเป็นการผนึกพลังสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พันเอก อัคร ทิพโรจน์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการข่าวสาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังได้กล่าวด้วยว่า หลักการปฏิบัติงานของกรมทหารพรานที่ 45 ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างพื้นที่ในหัวใจของชาวบ้าน ลดความหวาดระแวง และความเข้าใจผิด ที่ได้ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อมั่นและเข้าใจเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพราะเมื่อชาวบ้านได้รับน้ำใจจากเจ้าหน้าที่ ชาวบ้านก็จะวางใจและให้ความรักความร่วมมือ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจึงเป็นคำตอบที่ยืนยันได้ว่า ชาวบ้านรักทหารพรานและเปิดใจได้ยอมรับเจ้าหน้าที่ ให้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็คือความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนและยาวนานตลอดไป

อารีย์ ศรีวิเชียร
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
ปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

Share