The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดโผผลงานข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่เข้าชิง "รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2562

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดโผผลงานข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่เข้าชิง "รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2562 (Media Awards 2019) ทั้งหมด 15 ผลงานจาก 4 ประเภท

จากการคัดสรรและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ทางคณะกรรมการตัดสินขอแจ้งรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้าชิงรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

 

ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์

 ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)

สารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยขอขอบคุณและชื่นชมผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด และขอเป็นกำลังใจให้สื่อมวลชนผลิตผลงานที่มีคุณค่า โดยนำเสนอข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่คำนึงถึงการเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ผู้รับสารได้ตระหนักและเข้าใจสิทธิมนุษยชนทั้งของตนเองและผู้อื่นมากขึ้น เพื่อพัฒนาสังคมที่โปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพราะเราเชื่อว่าคุณภาพของสื่อสะท้อนถึงคุณภาพของสังคม

 

 

**********
เนาวรัตน์ เสือสอาด
ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
Naowarat Suesa-ard
Media and Communication Coordinator
 
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
139/21 ซอยลาดพร้าว 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มือถือ 089-922-9585