There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัคร ผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 52

ประจำปีการศึกษา 2563


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัครนับว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแรกในประเทศ ไทยที่มีการเรียนแบบบริการสังคม (Service Learning)  

นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรม เนียมการศึกษา โดยผ่านอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่นักเรียนสนใจศึกษา 

นักศึกษาจะใช้เวลาเรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน อีก 7 เดือนเป็นการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน และเขียนงานวิจัยเฉพาะเรื่องที่จากพื้นที่่ใน 2 เดือน สุดท้าย  

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.1 ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.2 ผู้เข้าศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนา และเคยทำงานร่วมกับชุมชน

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.psds.tu.ac.th รับสมัครบัดนี้ - 13 มีนาคม 2563