There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนฯ

3 สิงหาคม 2563

09.00 น.

 

หลังจากที่กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย ชนะคดีอย่างเด็ดขาดไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยศาลได้พิพากษาให้บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ชดใช้ค่าเสียหายจากการทำเหมืองทองคำที่ส่งผลกระทบต่อสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมให้แก่ชาวบ้าน 149 ราย และให้บริษัทฯ แก้ไขฟื้นฟูพื้นที่รอบเหมืองทองคำด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ จนกว่าพื้นที่เหมืองแร่ทองคำจะกลับมาสู่สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการกำหนด โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วย

 

ซึ่งในเวลาต่อมาชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จึงได้เริ่มจัดทำแผนฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำฉบับภาคประชาชนขึ้นมา เพื่อเป็นกรอบคิดริเริ่มในการเชิญชวนภาคประชาชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ามาปรึกษาหารือและร่วมผลักดันให้เกิดการฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำขึ้นมาให้ได้ในอนาคต ขณะเดียวกันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานอื่น ๆ ก็ได้พยายามจัดทำแผนและเสนอแผนการฟื้นฟูการปนเปื้อนบริเวณในและรอบเหมืองแร่ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด โดยที่ละเลยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 

ดังนั้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย จะเข้ายื่นหนังสือเรื่องการฟื้นฟูการปนเปื้อนมลพิษจากเหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ต่อประธานกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สภาผู้แทนราษฎร จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมติดตามการยื่นหนังสือในครั้งนี้