There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก

 

 

กฎหมายแร่ฉบับใหม่  หรือพระราชบัญญัติแร่ .. 2560  เขียนไว้ในมาตรา 125 ว่า  อธิบดีหรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ มีอํานาจสั่งยกคําขอประทานบัตรได้  เมื่อผู้ยื่นคําขอกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด 5  หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำเช่นว่านั้น

 

และมาตรา 52 ของหมวด 5 เขียนว่า  การขอและการออกประทานบัตร  และคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ  ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

 

และกฎกระทรวงดังกล่าวต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 19

 

และสาระสำคัญของมาตรา 19 ระบุว่า  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแร่  การอนุญาตให้ทําเหมืองให้พิจารณาอนุญาตได้เฉพาะในพื้นที่ที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่กําหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมือง เท่านั้น

 

และเมื่อดูสาระสำคัญตามมาตรา 17 วรรคสี่  ที่เขียนว่า  “พื้นที่ที่จะกําหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมืองต้องไม่ใช่พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เขตโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติ  เขตพื้นที่ที่มีกฎหมายห้ามการเข้าใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด  พื้นที่เขตปลอดภัยและความมั่นคงแห่งชาติ  หรือพื้นที่แหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึม”  แล้ว

 

จะเห็นได้ว่าการยื่น และ รับ  (1) คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทำเหมืองหินปูน  พื้นที่ 175 ไร่  บนภูผาฮวก  ไปอีกสิบปี  จนกระทั่งถึงปี 2573  ซึ่งพวกเราได้ทำการเข้ายึดเหมือง

เพื่อเปลี่ยนเขตเหมืองแร่เป็นเขตป่าชุมชนเรียบร้อยแล้วในวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา  เนื่องจากยังไม่ได้รับการต่ออายุก่อน

วันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา  และ (2) คำขอต่ออายุใบประทานบัตรทำเหมืองหินปูน  พื้นที่ 175 ไร่  บนภูผาฮวก  ไปอีกสิบปี  จนกระทั่งถึงปี 2573  ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันกับข้อ (1)  ที่จะหมดอายุในวันที่ 24 กันยายนนี้  และคงไม่ได้รับการต่ออายุไปอีกสิบปีก่อนวันที่ 24 กันยายนนี้อย่างแน่นอน  เป็นการยื่นและรับคำขอโดยมิชอบตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่

 

เนื่องจากภูผาฮวกเป็นพื้นที่ที่ไม่เข้าข่ายเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ตามมาตรา 17 วรรคสี่ แต่อย่างใด  เพราะพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  มีทั้งภาพเขียนสีและเครื่องปั้นดินเผาอายุเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 1,500 - 3,000 ปี  และเป็นแหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึม  มีทั้งโถงถ้ำและตาน้ำที่เป็นบ่อเกิดลำธาร

 

จึงต้องถูกกันออกจากการเป็น เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง

 

ดังนั้น  นายธีรสิทธิ ตรีวัฒน์สุวรรณ  หรือบริษัท .ศิลาสิทธิ จำกัด  และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

จึงไม่ควรยื่นและรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตทั้งสองตั้งแต่ต้น  เพราะเป็นคำขอต่ออายุใบอนุญาตที่มิชอบตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่

 

แต่เมื่อนายธีรสิทธิ ตรีวัฒน์สุวรรณ  หรือบริษัท .ศิลาสิทธิ จำกัด ยื่นคำขอ  และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับคำขอมาแล้ว  นายธีรสิทธิ ตรีวัฒน์สุวรรณ  หรือบริษัท .ศิลาสิทธิ จำกัด  และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ควรรีบดำเนินการเพื่อขอคืนหรือยกคำขอต่ออายุใบอนุญาตทั้งสองออกไปจากสารบบโดยเร็ว

 

ไม่ใช่ค้างคำขอต่ออายุใบอนุญาตทั้งสองไว้  เพื่อหวังว่าจะต่ออายุใบอนุญาตทั้งสองให้ได้สักวันหนึ่งข้างหน้า

 

มิฉะนั้น  จะถือว่านายธีรสิทธิ ตรีวัฒน์สุวรรณ  หรือบริษัท .ศิลาสิทธิ จำกัด  และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย  ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ

 

จึงขอชี้แจงให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

ให้เหมืองและโรงโม่หินจบที่รุ่นเรา

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได

20 กันยายน 2563