There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

การแก้ผังเมือง จากสีม่วงเป็นเขียวเพื่อ จะนะเมืองอุตสาหกรรม : ต้องมีการศึกษาก่อนอนุมัติ?

 

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) :เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะ

Shukur2003@yahoo.co.uk 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

ตามที่ปรากฏข่าวการคัดค้านจากหลากหลายองค์กร(รวมทั้งเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะ)

 ทั้งจัดเวที แถลงข่าว ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดสงขลาซึ่งได้ดําเนินการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยมีวาระการประชุม ที่สําคัญคือ การอนุมัติ

แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยอ้างว่าเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่องสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดสงขลาดําเนินการปรับปรุง การใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน 3 ตําบล (ตําบลนาทับ ตําบลสะกอม และตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นท่ี ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชนและผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามที่ศูนย์อํานวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)หรือเรียกสั้นตามสื่อ “แก้ผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วง”

 

สำหรับการแก้ไขผังเมืองรวมเพื่อรองรับโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยง สูงในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของประชาชน จําเป็นต้องมีการศึกษา ศักยภาพพื้นที่และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ และต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วน ได้เสียได้รับรู้ข้อมูลและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางด้วยก่อนการพิจารณาตัดสินใจ หรือไม่ นั้น มูลนิธินิติธิเพื่อสิ่งแวดล้อม(En LAW)ให้ทัศนะว่า 

“แม้ว่าการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังดําเนินการจะเป็น การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี แต่โดยที่การแก้ไขผังเมืองครั้งนี้เป็นที่ชัดแจ้ง แล้วว่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเขตชนบทและเกษตรกรรมให้เป็นพื้นที่รองรับการลงทุนด้าน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของ ประชาชน กรณีจึงมีลักษณะเป็น “การดําเนินการของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม อย่างรุนแรง” ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 58 ซึ่งบัญญัติกําหนดหน้าที่ให้รัฐต้องดําเนินการให้มี การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการ รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา ดําเนินการด้วย นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองไว้โดยตรง ก็ได้บัญญัติรับรองทั้งเรื่องสิทธิการมีส่วนร่วม ของประชาชนและการคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการพื้นฐาน ในการวางและจัดทํา ผังเมือง รวมถึงการแก้ไขผังเมืองรวมเอาไว้ด้วยอย่างชัดแจ้งตามมาตรา 9 วรรคแรก ทบี่ ัญญัติว่า

“การวางและจัดทําผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามมาตรา 8 (1) และผังกําหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 8 (2) ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วม ของประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนดโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ โดยให้คํานึงถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบในผังแต่ละประเภท และต้อง มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายและทั่วถึง โดยมีข้อมูลเพียงพอต่อการที่ประชาชนจะ เข้าใจถึงผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางการ เยียวยาความเดือดร้อน หรือความเสียหายแก่ประชาชนหรือชุมชน”

หลังจากนี้เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะจะใช้ช่องทางของกฎหมายไม่ว่ารัฐสภา ศาล และอื่นๆในการคัดค้านการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดกลับไปสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน มั่นคงและมั่งคั่งโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมทั้งอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้