ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค

 

 

 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกซึ่งสินค้าเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์เป็นจำนวนมากว่า ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตว์แพทย์ประจำด่านกักกันสัตว์ต่างๆ อย่างมาก อันเนื่องมาจากการตรวจและสั่งปล่อยสินค้าเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์ล่าช้า กินระยะเวลายาวนาน ทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพเสียหาย ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่โดยชัดแจ้ง

 ทั้งนี้ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558 กำหนดไว้ว่าผู้นำเข้า-ส่งออกซึ่งเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และการนำเข้า-ส่งออกจะต้องดำเนินการตามช่องทางท่าเข้า-ท่าออก ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด โดยมีสัตว์แพทย์และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เป็นผู้ตรวจและสั่งอนุญาตเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 แต่ปรากฏว่า การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของสัตว์แพทย์และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์หลายด่าน ทำงานกันอย่างล่าช้า ทำให้การตรวจและสั่งปล่อยสินค้าเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์ที่สั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ เกิดการเสื่อมคุณภาพ เน่าเสียหาย เพราะมีระยะเวลาในการตรวจและสั่งปล่อยล่าช้าเกินสมควร เช่น บางรายต้องใช้ระยะเวลาในการนำเข้าจนถึงวันสั่งปล่อยถึง 528 วันบ้าง 757 วันบ้าง และบางรายต้องใช้ระยะเวลาถึง 805 วันก็มี เป็นเหตุให้ธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกของผู้ประกอบการต่างๆเสียหาย โดยที่กรมปศุสัตว์ไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งๆที่กรมปศุสัตว์มีโครงการปศุสัตว์ OK หรือโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค แต่ข้อเท็จจริงกลับมีพิรุธ

 จากการตรวจสอบผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวมีหลายหน่วย หลายฝ่าย หลายแห่ง และหลายราย อาทิ กองสารวัตรและกักกันสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน ม.37 ม.38 แห่งพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 และการประกาศกำหนดระยะเวลาการแล้วเสร็จของงาน 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรี 19 พ.ค.2546 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานราชการต้องลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน อันเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม ปอ.157

 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความพร้อมหลักฐานไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวน และเอาผิดอธิบดี สัตว์แพทย์ และผู้ที่มีอำนาจสั่งการตามกฎหมายต่างๆข้างต้น ตามกฎหมายของ ป.ป.ช.2561 ต่อไป โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันศุกร์ที่ 9 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด