ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ศรีสุวรรณบุก ป.ป.ช.จี้เอาผิด 227 ส.ส.ทรยศความไว้วางใจประชาชนเหตุโดดประชุมสภาฯ

           วันนี้ ที่สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 277 คน ที่ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ในการตรากฎหมาย โดยการไม่เข้าร่วมประชุมสภาฯหรือไม่แสดงตนในที่ประชุมเป็นเหตุให้สภาฯต้องปิดการประชุมไปเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา ถือได้ว่าทำงานไม่คุ้มกับภาษีประชาชนที่เสียให้ในแต่ละเดือน

            ทั้งนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อ 30 มิ.ย.ต้องล่มไป อันเนื่องมาจากมี ส.ส.เข้าร่วมประชุมไม่ครบในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วใน ม.6 เพิ่มหมวด 2/1 ม.56/1 ม.56/2 ม.56/3 และม.56/4 ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากครั้งที่ผ่านมา โดยประธานสภาฯได้สั่งให้ที่ประชุมได้ลงมติ ม.6 ของร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งก่อนออกเสียงลงคะแนน ได้กดออดเรียกสมาชิกให้แสดงตน ปรากฎว่าสมาชิกมาแสดงตนไม่ครบ จนต้องสั่งพักการประชุมชั่วคราว กระทั่งเปิดประชุมอีกครั้ง ก็กดออดเพื่อให้สมาชิกแสดงตนซ้ำอีกแต่ก็มาแสดงตนกันเพียง 206 คนไม่ถึง 242 คนที่จะถึงกึ่งหนึ่งของ ส.ส.ที่มีอยู่ 483 คน ทำให้ประธานสภาฯต้องสั่งปิดการประชุมไปในที่สุด

              การที่ ส.ส.ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ในการตรากฎหมาย โดยไม่มีเหตุอันควร ก็ต้องย่อมถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 และตามที่พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 บัญญัติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2561 อย่างร้ายแรง ประกอบข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ 2563 ตามที่รัฐธรรมนูญ ม.128  และ ท.219 วรรคสอง บัญญัติไว้

              นอกจากนั้น ส.ส. ยังมีเงินเดือนมากถึง 71,230 บาท และยังมีเงินเพิ่ม 42,330 บาท รวมต่อเดือนถึง 113,560 บาท หรือเฉลี่ยวันละ 3,785 บาทต่อวัน ดังนั้นการที่ ส.ส. ทั้งหมดไม่ร่วมประชุมสภาหรือกระทำการอย่างใด ๆ เป็นเหตุให้สภาฯไม่สามารถประชุมต่อไปได้เพียง 1 วัน ทำให้รัฐต้องเสียเงินงบประมาณแผ่นดินที่เป็นเงินภาษีของประชาชนไปถึง 1,828,316 บาทต่อวัน(คิดจำนวน ส.ส. 483 คน) อีกทั้งยังต้องจ่ายให้กับผู้ช่วยอีก 3 คน แบ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 1 คน มีเงินเดือนๆละ 24,000 ผู้ชำนาญการประจำตัว 2 คน มีเงินเดือนๆละ 15,000 บาท การที่ ส.ส. ไม่ปฏิบัติหน้าที่เพียงวันเดียว จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่หมายถึงการที่ทำให้รัฐเสียหาย อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับจริยธรรมอย่างร้ายแรง สมาคมฯจึงต้องนำความมาร้องต่อ ป.ป.ช.เพื่อไต่สวนเอาผิด 277 ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ ม.235 ในวันนี้ นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด