ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.มอบหลักฐานใหม่ อปท.ทำเสาไฟโซล่าเซลล์ขัดคำสั่งสำนักงบฯ

 

 

           วันนี้ เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.เพิ่มเติม กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จัดซื้อจัดจ้างทำเสาไฟฟ้าประติมากรรมระบบโซล่าเซลล์ในราคาที่แพงกว่าความเป็นจริงมาก อันส่อเป็นการฮั้วกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)และบริษัทผู้รับเหมา ซึ่งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้นำความมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.ไปแล้วนั้น

              ล่าสุด สมาคมฯค้นพบว่า กรณีดังกล่าวเคยมีหนังสือสั่งการจากสำนักงบประมาณ ที่ นร 0706/17658 ลงวันที่ 30 มิ.ย.2558 แจ้งไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อขอให้ทบทวนความเหมาะสมของงบประมาณที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างโชล่าเซลล์เสียใหม่ โดยควรระงับรายการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างโชล่าเซลล์ดังกล่าวเสีย และหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีอยู่ในท้องถิ่นจะเป็นการเหมาะสมและประหยัดกว่า

             หนังสือดังกล่าวกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้รับทราบแล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แจ้งไปยังนายอำเภอในท้องที่ของตนให้รับทราบ และนายอำเภอก็ได้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในเขตปกครองของตนแล้วเช่นกัน ซึ่งหนังสือดังกล่าวเชื่อว่าทุก อปท. ทั่วประเทศจะได้รับทราบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา แต่ทว่าก็ยังปรากฎว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก อาทิ อบต.ราชาเทวะ อบต.หนองปรือ จ.สมุทรปราการ อบจ.อ่างทอง อบจ.เพชรบูรณ์ เป็นต้น ที่ยังดื้อแพ่งจัดทำโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างโชล่าเซลล์ โดยทำเสาไฟฟ้าประติมากรรมกันหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปกินรี รูปเครื่องบิน รูปหงส์ รูปช้าง เป็นต้น ตั้งแต่ปี 2558 มาจนถึงปัจจุบัน

              ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการดื้อแพ่งขัดต่อคำสั่งของสำนักงบประมาณดังกล่าวแล้ว ยังส่อเป็นการฝ่าฝืน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ประกอบ พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 หรือกฎหมายฮั้วประมูลอีกด้วย อันอาจเข้าข่ายความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฯ ตาม พรป.ป.ป.ช.2561 นั่นเอง

            ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำหลักฐานดังกล่าวมาร้องเรียนและมอบเพิ่มเติมให้กับ ป.ป.ช. เพื่อใช้ประกอบในการเอาผิด อปท. และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งระบบในการดื้อแพ่งจัดทำโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างโชล่าเซลล์เสาไฟฟ้าประติมากรรมดังกล่าว ในวันนี้ นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด