ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ศรีสุวรรณร้อง กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนายกเทศมนตรี ทต.โพงาม ชัยนาท

 

เหตุเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหตุใดจึงสมัครรับเลือกตั้งได้

          วันนี้ เวลา 10.00 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เหตุพบข้อพิรุธเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโพงาม อ.สรรค์บุรี จ.ชัยนาท บางรายว่าอาจมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 

          ทั้งนี้เนื่องจากความปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโพงาม รายหนึ่งซึ่ง น่าจะเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม ม.50 แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 เนื่องจากในอดีตเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 ซึ่งยังไม่พ้น 5 ปีตามที่กฎหมายกำหนด

           ดังนั้นเมื่อบุคคลดังกล่าว เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก่อน จึงอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม ม.50 แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ที่บัญญัติไว้ความว่า “บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คือ เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง” 

            การที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.โพงาม อ.สวรรค์บุรี จ.ชัยนาท ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี และได้ออกหลักฐานการสมัครให้ด้วยนั้น ย่อมเป็นการขัดต่อกฎหมายข้างต้นและหรือขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยชัดแจ้ง เพราะหลักฐานชี้ชัดว่าบุคคลดังกล่าวย่อมรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติจะลงสมัคร

            นอกจากนั้น ยังพบว่าผู้สมัครรายดังกล่าว ยังมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2563 อีกหลายประการ แต่ทำไม กกต.จึงรับรองผลการเลือกตั้งได้

             สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงมายื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อขอให้วินิจฉัยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าว เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือไม่ อย่างไร หากใช่ก็ขอให้เพิกถอนเสีย พร้อมกับสั่งให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะ และสั่งให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีเสียใหม่ รวมทั้งต้องดำเนินคดีเอาผิดบุคคลดังกล่าว ตาม ม.120 ของ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด