webmaster@thaingo.org

ประมูลราคายาและเวชภัณฑ์

Back
03 Jun 2023

ประกาศ
ประมูลราคายาและเวชภัณฑ์


องค์กร EHSSG มีความประสงค์จะจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจะแบ่งและจัดส่งไปตามพื้นที่ดังนี้ :-
1. อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2. อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3. อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


1.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างเลิกกิจการ
1.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอ ในวันที่ประกาศประกวดราคา
1.4 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อและทำสัญญา ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2.หลักฐานผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา
ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐานพร้อมกับการเสนอราคาตามระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
2.1 ในกรณีผู้ยื่นเสนอประกวดราคาเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2.2 ในกรณีผู้ยื่นเสนอประกวดราคาเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นเสนอราคา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัญชีธนาคาร สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.3 แคตตาล็อก หรือรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


3.การเสนอราคา
3.1 หากผู้ที่สนใจ มีความประสงค์ที่จะยื่นประกวดราคายาและเวชภัณฑ์ สามารถส่ง E-mail มาขอรายละเอียดรายการได้ที่
ชื่อผู้ติดต่อ:Nang Khit Thit Oo
E-mail:nktoo@ehssg.org
หมายเลขติดต่อ: 082-4457872
3.2.ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด ลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ที่เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)กำกับไว้ทุกแห่ง
3.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นหน่วยเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยคิดเป็นราคารวมทั้งสิ้น และไม่ระบุค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในรายการสินค้า แต่ได้คิดค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้วด้วย โดยส่งมอบสินค้าไปยังตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้
ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วันหรืออาจจะมากกว่าตามที่ทางผู้เสนอประกวดราคา คาดว่าจะให้ได้เพื่อใช้ในการประกอบพิจารณาหากมีการจัดซื้อในคราวต่อไป โดยการกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
3.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาและกำหนดส่งมอบสินค้า ไม่เกิน ๔๕ วัน หรือตามที่มีการตกลงกันนับ ถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ ขาย
3.5 รายการยาและเวชภัณฑ์ที่เสนอราคา ควรมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑ปี ในวันที่เสนอราคาหรือส่งสินค้า
3.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาและปิดผนึก ส่งมาที่ ฝ่ายจัดซื้อ ๗๐๒ หมู่๑ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐ หรือส่งเอกสารมาทาง e-mail ที่ info@ehssg.org โดยเอกสารจะต้องถึงภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
3.8 คณะกรรมการจัดซื้อจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกในการประมูลเพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ทางเว็บไซด์ https://ehssg.org

 

4.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
4.1 ในการพิจารณาราคาครั้งนี้ คณะกรรมการจัดซื้อจะตัดสินด้วยราคารวมที่ปรากฏไว้ในใบเสนอราคาแต่ละชุด รวมทั้งคุณภาพของสินค้าแต่ละรายการและวันหมดอายุของยาตามรายการที่ระบุไว้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112