Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

กิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวทางกำหนดบรรทัดฐานในการใช้สิทธิและเสรีภาพผ่านสื่อดิจิทัล (Digital)

« Back Edit

 

        23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หน่วยงานภาคประชาสังคมหลายหน่วยงานร่วมมือกันอย่าง เครือข่ายพลเมืองเน็ต, มูลนิธิกองทุนไทย, Social Technology Institute, สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  จัดเวทีระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรื่อง แนวทางการกำหนดบรรทัดฐานในการใช้สิทธิและเสรีภาพผ่านสื่อดิจิทัล ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี จากข้อสงสัยถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกผ่านสื่อดิจิทัลหรือโลกออนไลน์ในประเทศไทยว่า ควรดำรงอยู่ในแนวทางไหน จากระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการรับ-ส่งข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ อย่างไร้พรมแดนและไร้การแทรกแซงโดยหน่วยงานภาครัฐ ในขณะที่ก็ต้องเกิดเงื่อนไขและกฎหมายบางประการเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและประเทศ และเพื่อเป็นบรรทัดฐานของประชาชนในการใช้พื้นที่ออนไลน์หรือสื่อดิจิทัล เป็นต้น

        การประชุมครั้งนี้จึงถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร และมูลนิธิที่ดูแลด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้สูงอายุ สมาพันธ์/สมาคม/กลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล กลุ่มสื่อสารมวลชน กลุ่มด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมหาแนวทางและแสดงความคิดเห็นต่อสื่อดิจิทัลในประเด็นสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จากมุมมองของคนหลากหลายรุ่น

       ในช่วงแรกของการประชุมหลังจากกล่าวเปิดงานและแนะนำโครงการ คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล จากเครือข่ายพลเมืองเน็ต มาพูดในหัวข้อ “Landscape: expression, Privacy, Security” ซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะนำมาถกเถียงแลกเปลี่ยนกันในการประชุมครั้งนี้ในช่วงถัดไป นั่นคือประเด็นเรื่อง 1. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ( Freedom of expression) 2. การเคารพในสิทธิ ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัว ของบุคคลอื่น (Privacy)  3. การรักษาความมั่นคง(Security) ของชาติ หรือความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือศีลธรรมของประชาชน

         วงการแลกเปลี่ยนถูกจัดเป็น 3 ช่วง ตามประเด็นหลักที่กล่าวมาข้างต้น และแต่ละช่วงก็จะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม 5 ชุดคำถาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยแลกเปลี่ยน หาแนวทาง กันในวงเล็กๆ โดยทุกคนจะต้องวนกลุ่มไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกคำถามของประเด็นนั้นๆ ก่อนจะปิดวงประชุมแต่ละช่วงด้วยการ นำเสนอแนวทางและความคิดเห็นของปัญหาแต่ละข้อที่ได้ถกเถียงกันมา โดยข้อมูล ข้อถกเถียง ความคิดเห็น ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทางทีมงานก็ได้รวบรวมและนำข้อมูลเหล่านนั้นไปจัดทำ ศึกษา และนำเสนอต่อหน่วงงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

         หากใครสนใจในประเด็นเรื่อง สิทธิเสรีภาพ สื่อดิจิทัล หรือโลกออนไลน์ และสนใจอยากหาพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่จะถึงนี้ ทางเครือข่ายพลเมืองเน็ต, มูลนิธิกองทุนไทย และ Social Technology Institute ได้ร่วมกันจัด Govcamp ซึ่งเป็นกิจกรรมชุมนุมทางความคิดในรูปแบบ “open space” ที่เป็นพื้นที่ให้คนที่อยากนำเสนอความคิด แลกเปลี่ยนกับคนอื่น โดยทุกคนที่เข้าร่วมสามารถนำเสนอ หัวข้อที่ตนเองอยากแลกเปลี่ยนได้ ก่อนจะทำการโหวตหาหัวข้อที่ทุกคนอยากแลกเปลี่ยนมากที่สุดในแต่ละช่วงเวลาจากผู้เข้าร่วมงานเอง โดยงานครั้งนี้เลือกหัวข้อ “สิทธิเสรีภาพออนไลน์” เป็นเป็นประเด็นหลักในการคิดหัวข้อที่จะแลกเปลี่ยนกัน

      งาน Govcamp Thailand ครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ TCDC ไปรษณีย์กลาง บางรัก ตั้งแต่เวลา 09.30 – 20.00 น. อ่านรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ Govcamp Thailand หรือ กิจกรรม Govcamp Thailand: open space เพื่อการแลกเปลี่ยนในสังคมประชาธิปไตย

Views : 6

24 Nov 2017