Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ขอเชิญชวนร่วมมาใช้สิทธิเสียง เข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. เพื่อทวงสิทธิ เสรีภาพที่ถูกยึดไป

« Back Edit

ขอเชิญชวนร่วมมาใช้สิทธิเสียง เข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. เพื่อทวงสิทธิ เสรีภาพที่ถูกยึดไป

เช้าวันนี้เวลา 09.00 น. เป็นต้นมาถึงเวลาประมาน 11.30 น. ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ท่ามกลางอากาศและแสดงแดดอันร้อนระอุ กลุ่มiLaw ร่วมกับมูลนิธิ Heinrich-Böll-Stiftung ได้จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่งจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีเนื้อหาขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย บางฉบับ โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการงานแถลงข่าว
ภาคประชาชนจับมือเข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช.

9.00 – 9.30 เริ่มลงทะเบียนและเปิดให้ประชาชนที่มางานร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

9.30 – 9.45 ตัวแทนภาคประชาชนทุกเครือข่ายร่วมอ่านแถลงการณ์ “ทำไมต้องยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.”
ตัวแทนภาคประชาชนทุกเครือข่ายร่วมลงชื่อในแบบฟอร์มการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

9.45 น. – 11.00 ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนชี้แจงผลกระทบจากประกาศและคำสั่ง คสช. และเหตุผลที่ประกาศและคำสั่งเหล่านี้ควรถูกยกเลิก โดยตัวแทนจาก

เนื่องด้วยประกาศจาก คสช. บางฉบับมีเนื้อหาที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพ สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมืองและสิทธิชุมชนของประชาชน ซึ่งถือเป็นการสร้างความไม่ชอบธรรมจากคณะบริหารประเทศต่ออำนาจและสิทธิของประชาชนในประเทศ ทาง iLaw จึงจัดเวทีนี้ขึ้นพร้อมรวบรวมเครือข่ายภาคประชาสังคมกว่า 22 เครือข่าย เพื่อมาร่วมพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำงานจากประกาศและคำสั่งจาก คสช. บางฉบับ โดย เครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมในงานนี้ประกอบไปด้วย

1. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
2. เครือข่ายหลักประกันสุขภาพ
3. เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ
4. เครือข่ายแรงงาน
5. เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
6. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
7. เครือข่ายผู้บริโภค
8. เครือข่ายประชนผู้เป็นเจ้าของแร่
9. เครือข่ายเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ
10. เครือข่ายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
11. เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12. เครือข่ายสลัมสี่ภาค (ทุกภาค)
13. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
14. เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (คอป.)
15. ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ
16. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้
17. สมัชชาคนจน
18. ขบวนการอีสานใหม่
19. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move)
20. ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)
21. กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG)
22. กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (Land Watch Thai)และกลุ่ม องค์กร เครือข่ายอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง

ทั้งนี้ประกาศและคำสั่งที่ทาง iLaw และกลุ่มเครือข่ายได้ลุกขึ้นมารวบรวมชื่อเพื่อถิดถอนนั้นมีจำนวนถึง 35 ฉบับ ประกอบไปด้วยคำสั่งและประกาศที่ริดรอนสิทธิในประเด็นของเสรีภาพในการแสดงออก, สิทธิในกระบวนการยุติธรรม, ประเด็นเสรีภาพสื่อมวลชน และ ประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

หากใครที่พลาดงานนี้และสนใจใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ม. 133 เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศ, คำสั่ง คสช. ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย สามารถดูรายละเอียด

วิธีการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://ilaw.or.th/10000sign 

หรือติดต่อได้ที่ 10000sign@gmail.com และ เบอร์ติดต่อ 02-0027878

เอกสารเพิ่มเติม: บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศ และคำสั่ง คสช. ที่เสนอให้ยกเลิก รวม 35 ฉบับ

เรียบเรียงโดย: ลักษณพร ประกอบดี

Views : 3079

15 Jan 2018