Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าประกวด "รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2561

« Back

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าประกวด

"รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2561

(Media Awards 2018)

MediaAwards_coverFB2018.png