Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนสนับสนุนการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทย

« Back

อินเตอร์นิวส์เปิดให้ทุนแก่บุคคล องค์กรภาคประชาสังคม และผู้สนใจการเข้าถึงสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการยกระดับการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทยอย่างครอบคลุม

ขอบเขตการดำเนินงาน

เปิดรับแนวคิดทั้งหมดที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทยโดยเน้นให้เห็นถึงสถานการณ์และแนวคิดในการแก้ปัญหา ผู้สมัครอาจให้ความสำคัญกับประเด็นภายในประเทศหรือระดับสากลที่สามารถยกระดับการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศอย่างถูกต้องและชัดเจน

ทุนนี้สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพ และการพัฒนาการเข้าถึงสื่อดิจิทัล รวมถึงการเสนอประเด็นแนวคิดเพื่อให้เกิดความสงบสุขทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ในประเทศไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถส่งเนื้อหา รูปแบบงาน ทั้งในนามบุคคลหรือดำเนินการร่วมกับเครือข่าย อาทิ นักข่าว ผู้ผลักดันนโยบาย ฯลฯ

ตัวอย่างรูปแบบการทำงาน:

เกี่ยวกับทุนสนับสนุนการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทย

ทุนสนับสนุนทั้งสิ้นจำนวน 750,000 บาทสำหรับ บุคคลและกลุ่มบุคคลในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทยในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท ต่อทุน เงินทุนนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่ได้กล่าวมาข้างต้นเพื่อยกระดับการเข้าถึงข้อมูลสื่อดิจิทัล

ในการเสนอโครงการผู้สมัครควรจัดทำงบประมาณพร้อมรายละเอียดการใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่ร้องขอ โดยใช้แบบฟอร์มงบประมาณที่จัดให้ ทุนสนันสนุนนี้ไม่ครอบคลุมการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้อง โดรน  ไฟ ขาตั้ง ฯลฯ

วิธีการสมัคร

ผู้มีสิทธิสมัคร

ทั้งนี้ผลงานทั้งหมดของผู้รับทุน ผู้ให้ทุนขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเผยแพร่ตามความเหมาะสม

 

**หมดเขตรับสมัคร: 15 มีนาคม 2562   เวลา 23.59 .

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ digitalthailandproject@gmail.com

Views : 869

11 Mar 2019