Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอเชิญบุคคลและองค์กรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program - DAP)

« Back

สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอเชิญบุคคลและองค์กรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program - DAP) ซึ่งเป็นทุนขนาดเล็กซึ่งจัดสรรจากโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย  ทุนสนับสนุนโดยตรงนี้มุ่งส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนาในประเทศต่างๆที่อยู่ในเกณฑ์ประเทศผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ

โครงการที่นำเสนอในประเทศไทยควรที่จะสามารถส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมในด้านมนุษยธรรมหรือด้านการพัฒนา  และ/หรือ เป็นโครงการที่มีส่วนในการช่วยสร้างเสริมศักยภาพแก่ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ทุนสนับสนุนโดยตรงจะมอบให้แก่บุคคล องค์กร ชุมชน และกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไร  ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์และผู้สมัครต้องเป็นองค์กรที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยแล้ว

ภายใต้กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ของรัฐบาลไทย  รวมถึงกรอบยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือและนโยบายของทุนสนับสนุนโดยตรงของรัฐบาลออสเตรเลีย ทุนสนับสนุนโดยตรงสำหรับประเทศไทยในปี 2558-2559 จะให้ความสำคัญแก่โครงการในด้านต่างๆเหล่านี้:

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

การสนับสนุนโรงเรียน/การศึกษา

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับเล็ก

การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการพัฒนาบทบาทสตรี

การส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆอย่างเท่าเทียม

การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพแก่สถาบัน และส่งเสริมการพัฒนาในชนบท

การตอบสนองในการบรรเทาภัยพิบัติ

การรักษาสิ่งแวดล้อม

การเสริมสร้างศักยภาพในด้านการปกครอง การกระจายอำนาจ และสิทธิมนุษยชน

 

โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในวงเงินประมาณ 100,000 - 700,000 บาท  ทั้งนี้โครงการจะต้องดำเนินการและทำการรายงานผลให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2559 โครงการอาจได้รับการพิจารณาขยายกรอบเวลาสิ้นสุดตามเหตุผลอันสมควร โดยคณะกรรมการสามารถพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนภายใต้กรอบเวลาสองปี  โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป

การสมัครขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงนี้จะต้องสอดคล้องกับเอกสาร ‘แนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงประจำปี 2558-2559’ และจะต้องใช้ ‘แบบฟอร์มการเสนอโครงการ 2558-59’  ที่กำหนดไว้เท่านั้น ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่ www.thailand.embassy.gov.au หมดเขตรับใบสมัครในวันที่ 9 ตุลาคม 2558  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dap.bangkok@dfat.gov.au   หรือโทร 02 344 6362 (ภาษาไทย )  และ 02 344 6371 (ภาษาอังกฤษ)

 

 

 

Radklao Tiamaithai

Assistant to DHOM

Direct: 02 344 6362

Fax:     02 344 6315

www.thailand.embassy.gov.au

Views : 10865

17 Sep 2015