Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ เกษตรศาสตร์เชิงระบบ

« Back

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนสันบสุนการวิจัย "การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรท้องถิ่น เพื่อการจัดการการผลิตทางเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  ในพื้นที่จังหวัดน่าน" เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศักยภาพทางการศึกษาให้แก่่ผู้ที่มีถิ่นฐานภูมิลำเนาในจังหวัดน่าน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของจังหวัดน่านต่อไป

ประเภททุน: ทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท นานาชาติ หลักสูตร "เกษตรศาสตร์เชิงระบบ" (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) ระยะ 2 ปี จำนวน 2 ทุนๆละ 400,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

- มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่เพียงพอสำหรับการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

- มีความสนใจทางด้านการพัฒนาเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

- ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานในการทำงานร่วมกับชุมชน กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

- ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนที่ผ่านคุณสมบัติมากกว่าจำนวนทุนที่กำหนดไว้ จะให้การพิจารณาผู้สมัครที่มีถิ่นฐานในจังหวัดน่านเป็นอันดับแรก

เงื่อนไขการขอรับทุน:

- ช่วยงานวิจัยของโครงการฯ ในฐานะนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยในระหว่างที่ทำการศึกษา

- มีความสนใจที่จะทำการศึกษาวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อที่สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ

รายละเอียดการติดต่อ:

ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email: panomsakp@gmail.com panomsak.p@cmu.ac.th

Phone: 0815317173

 

Views : 11384

07 Aug 2015