Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

การพัฒนาโครงการ การเขียนร่างโครงการเพื่อขอรับทุน และการดำเนินกิจกรรมขององค์กรภาคประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

« Back

วันที่: 4-5 สิงหาคม 2559

สถานที่: โรงแรมโฟวิงส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย: องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชนท้องถิ่น ที่ไม่สังกัดหน่วยงานของรัฐ บริษัทเอกชน

วัตถุประสงค์:

1. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมด้านการพัฒนาโครงการ การเขียนร่างโครงการเพื่อขอรับทุน การดำเนินกิจกรรมในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

2. สร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการ CEPF

 The Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) เป็นโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์และตกอยู่ภายใต้สภาวะความเสี่ยงมากที่สุดต่อภัยคุกคาม หรือที่รู้จักกันในนามของพื้นที่เสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity hotspot)

CEPF เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (l’Agence Française de Développement) องค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ (Conservation International) สหภาพยุโรป (EU) กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (the Global Environment Facility) รัฐบาลแห่งประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิจอห์น ดี และแคทเธอรีน ที แมคอาเธอร์ (the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation) และธนาคารโลก (World Bank) นอกจากนี้ในพื้นที่ภูมิภาคอินโด-พม่ายังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมากาเร็ต เอ คาร์กิลล์ (the Margaret A. Cargill Foundation) โดยมูลิธิมีเป้าหมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)แผนงานประเทศไทย ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ CEPF ในประเทศ เปิดรับสมัครตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม บริษัทเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ และภายในประเทศเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมหัวข้อ  "การพัฒนาโครงการ การเขียนร่างโครงการเพื่อขอรับทุนและการดำเนินกิจกรรมขององค์กรภาคประชาสังคมอย่างมีประสิทธภาพ"  ภายใต้เงื่อนไขการสมัครดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครต้องเป็นตัวแทนของเป็นองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศและภายในประเทศที่ไม่สังกัดหน่วยงานรัฐบาล บริษัทเอกชน

2. 1 องค์กร สามารถส่งตัวแทนได้ 1 คนเท่านั้น

3. มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม และควรมีทักษะเบื้องต้นด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน เขียน)

4. CEPF สนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักในกรุงเทพฯให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามกฎการเบิกจ่ายของ IUCN หากมีส่วนต่างผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนทั้งในส่วนของโครงการ CEPF และแหล่งทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การบรรรยายจะใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยมีวิทยากรอำนวยการทำหน้าที่เป็นล่าม

**รับจำนวนจำกัด**

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่

supranee.kampongsun@iucn.org และ petch.manopawitr@iucn.org

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สุปราณี กำปงซัน 092-249-5385 และ เพชร มโนปวิตร 092-254-1098

Views : 8286

12 Jul 2016