Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ขอเชิญร่วมส่งโครงการเพื่อรับการคัดเลือกรับรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 12

« Back

รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ประจำปี 2559

ความเป็นมา

มูลนิธิกองทุนไทย องค์กรสาธารณประโยชน์ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเรามีความเชื่อมั่นว่าชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าหรือคนต้นน้ำไม่ได้เป็นผู้ทำลายแต่เป็นผู้ที่ดูแลและรักษาป่าและต้นน้ำให้เราคนเมืองได้ใช้ประโยน์ร่วมกัน

ในปี 2547 มูลนิธิกองทุนไทยได้ริเริ่มการมอบรางวัล“สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า” หรือ รางวัลป่างามฯ โดยการสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เป็นกำลังใจ เผยแพร่งานและเป็นทุนต่อยอดการทำงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็ก องค์กรชุมชน กลุ่มเด็ก เยาวชน ที่ทำกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า แบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ใน รูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเชื่อของชุมชน และความต้องการของแต่ละพื้นที่ เช่น การปลูกป่า ป่าชายเลน การทำแนวป้องกันไฟป่า การบวชป่า จัดศูนย์การเรียนแลป่าชุมชน จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติฝายชะลอความชื้น ธนาคารพันธุ์ไม้ท้องถิ่น กิจกรรมดูแลป่าต้นน้ำการป้องกันไฟป่า ฯลฯ โดยมุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ได้

รางวัลนี้มอบให้แก่ใคร

            รางวัลนี้มอบให้แก่ องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคมระดับรากหญ้า ที่ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีรูปธรรมชัดเจน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า อย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล

องค์กรผู้เสนอโครงการ ต้องปฏิบัติงานในชุมชนนั้นมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีคณะกรรมการและคณะทำงานของกลุ่มที่ชัดเจน

มีความชัดเจนของผลงานและความสำเร็จที่ผ่านมา  ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ในประเด็นดังต่อไปนี้

ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่

บทเรียนที่เป็นเทคนิค หรือ นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

มีความชัดเจนของโครงการและแผนงานที่ชุมชนจะดำเนินงานต่อไป  (แนวทางที่จะต่อยอดและขยายผล)

มีความชัดเจนของวิธีการและตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลโครงการ

ไม่เป็นโครงการศึกษาวิจัย

ข้อเสนอโครงการต้องไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ เอ 4 (ไม่ต้องเย็บเข้าเล่ม)

 

ระยะเวลา

            เปิดรับข้อเสนอโครงการ                                                       วันนี้ – 30 กันยายน 2559

            การพิจารณาตัดสินให้รางวัล                                                  สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2559    

            ประกาศผลการตัดสิน                                                          1 พฤศจิกายน 2559            

            พิธีมอบรางวัล                                                                    20 ธันวาคม 2559

การพิจารณาตัดสิน และการมอบรางวัล

การพิจารณาตัดสินให้รางวัล โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  และผู้แทนจากมูลนิธิกองทุนไทย  สำหรับปี 2559 นี้ มีจำนวน 10-15 รางวัล

โครงการที่ได้รับการพิจารณาตัดสินให้รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท  โดยผู้แทนของโครงการ จะต้องเข้ามารับมอบรางวัล วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ในงาน “ป่างาม น้ำใส ร่วมใจรักษ์” ณ ลานนิทรรศการหน้าหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักรัชโยธิน กรุงเทพมหานคร

รับแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tff.or.th 

ส่งข้อเสนอโครงการ ได้ทั้งทางไปรษณีย์ และทาง e-mail

ทางไปรษณีย์ ที่  

คุณวิลาศินี ศรีวงษา (เปรี้ยว)

โครงการรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า

มูลนิธิกองทุนไทย เลขที่ 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310        

ทาง E-mail ที่   lemon.preaw14@gmail.com

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวิลาศินี ศรีวงษา (เปรี้ยว)

โทรศัพท์ 02-314-4112-3 ต่อ 510 / e-mail: lemon.preaw14@gmail.com

มือถือ 092-252-7932

 

ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2559

Views : 9751

13 Jul 2016