Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ประกาศรับสมัครโครงการขนาดเล็ก : การรณรงค์เชิงนโยบายด้านเอดส์ 2559 / LCI Call for Small Grant Proposal for Policy Advocacy to enhance HIV Response Urgent !!!

« Back

 

 CALL FOR PROPOSAL : POLICY ADVOCACY 2016 

ประกาศรับสมัครโครงการขนาดเล็ก:การรณรงค์เชิงนโยบายด้านเอดส์  2559

 

___________________________________________________________________

                 LOCAL CAPACITY INITIATIVE : โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น : 15 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2559                                

            มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ สมาคมเพื่อสุขภาพแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเครือข่ายผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้องค์กรเครือข่ายพันธมิตรโครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น (Local Capacity Initiative Consortium) โดยการสนับสนุนขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐ อเมริกา (USAID) และ แผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการทำงานด้านการให้บริการด้านเอชไอวี สำหรับกลุ่มประชากรหลัก ผ่านกระบวนการผลักดันเชิงนโยบายขององค์กรภาคประชาสังคม และการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมให้มีความสามารถในการทำงานเชิงนโยบาย ทั้งนี้รวมถึงมีการร่วมมือการดำเนินงานของทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาการเข้าถึง และคุณภาพของการให้บริการด้านเอชไอวี ซึ่งรวมถึงการให้บริการด้านเอชไอวีโดยชุมชน และการจัดหา ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (PrEP)

            ทั้งนี้ LCI Consortium เป็นองค์กรเครือข่ายพันธมิตร ขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อดำเนิน สนับสนุนการพัฒนานโยบายที่เกิดผลให้ประชากร กลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูง Key Affected Populations (KAP) เข้าถึงบริการ RRTTR (Reach, Recruit, Test, Treat, Retain)   โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายของกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ โดยดำเนินงานในสามประเทศ คือ ไทย สปป. ลาว และเวียดนาม   

โครงการ LCI เน้นการมีส่วนร่วม และการ เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและความสามารถของผู้นำ ในองค์กรภาคประชาสังคมให้สามารถ มีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยการระดมความคิด การวิเคราะห์นโยบาย การสื่อสารเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย การติดตามนโยบาย และการประเมินผลนโยบาย เน้นการทำงานเป็นเครือข่าย และการมีส่วนร่วม  

เครือข่าย องค์กรพันธมิตรโครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น (LCI Consortium) กำลังเปิดให้องค์กรภาคประชาสังคม หรือองค์กรชุมชน ในการเสนอโครงการขนาดเล็ก เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น( Local Capacity Initiative/LCI)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์แต่ละประเทศร่วมกันของเครือข่ายองค์กรพันธมิตร โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ได้มีการร่วมกันกำหนดประด็นหลักในงานรณรงค์ของแต่ละประเทศดังนี้

ประเทศไทย เน้นเรื่อง การดำเนินงานด้านเอดส์โดยชุมชนและการตรวจเอชไอวี ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล และการสนับสนุนด้านงบประมาณ 

สปป. ลาว ความยั่งยืนด้านในการสนับสนุนยา ARV แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เมื่อแหล่งทุนต่างประเทศหยุดการสนับสนุน และ การดำเนินงานด้านการตรวจโดยชุมชน

เวียดนาม: การขยายบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการให้บริการด้านเอชไอวีในชุมชน และการเพิ่มบริการด้านยาต้านไวรัส เอชไอวีในระบบประกันสุขภาพ สำหรับผู้ติดเชื้อทุกคน  

ประเด็นเหล่านี้ ควรเป็นประเด็นที่ได้รับการพิจารณาในการจัดทำโครงการขนาดเล็กเสนอขอรับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น

 

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การเสนอโครงการขนาดเล็ก (Small grant)

ในการเสนอโครงการย่อยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น และให้เสนอโครงการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 17:00 ตามเวลาท้องถิ่น

 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาโครงการ

- คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกโครงการขนาดเล็ก จะประกอบด้วยตัวแทนองค์กร เครือข่ายพันธมิตร (Consortium member) ในแต่ละประเทศ และบุคคุลภายนอกที่เชิญมาร่วมเป็นกรรมการ

- จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด และเปรียบเทียบกับโครงการที่เสนอมาในรอบเดียวกัน ประกอบด้วย

- คุณสมบัติองค์กร

- ความสอดคล้องกับเป้าหมายการวัตถุประสงค์การประกาศโครงการขนาดเล็ก

- คุณภาพและความครบถ้วนของเนื้อหา และ

- ความเหมาะสมของงบประมาณ

- กำหนดส่งโครงการในประเทศไทยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลาไม่เกิน 17:00 น สำหรับประเทศไทย และ 31 สิงหาคม 2559 สำหรับ สปป. ลาว และเวียนาม ตามรายละเอียดที่แจ้งมานี้ของแต่ละประเทศ

- คณะกรรมการจะพิจารณาและประกาศผล ในสัปดาห์แรกของเดือน สิงหาคม ทางเว็บไซ้ต์ www.raksthai.org และ www.facebook.com/raksthaifoundation

- การจัดทำสัญญาในต้นเดือนสิงหาคม สำหรับประเทศไทย และต้นเดือนกันยายน 2559 สำหรับสปป.ลาว และเวียดนาม

- การเริ่มต้นโครงการ 1 สิงหาคม 2559- 31 ธันวาคม 2559 และ 1 กันยายน สำหรับ สปป. ลาว และเวียดนาม

 

คุณสมบัติขององค์กรที่จะเสนอโครงการย่อย

- เป็นองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) หรือ องค์กรชุมชน (CBO) ที่ดำเนินงานด้านเอดส์ กับกลุ่ม ประชากรหลัก (key populations) เช่น ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) สาวประเภทสอง (TG) พนักงานบริการ (sex workers) ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) และแรงงานข้ามชาติ (migrant workers) หรือประเด็นนโยบายด้านเอชไอวี ในประเทศไทย สปป.ลาว และเวียดนาม

- มีหลักฐานการก่อตั้งองค์กร หรือการจดทะเบียน หรือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีองค์กรจดทะเบียนรับรอง

- มีประสบการณ์การทำงานด้านเอชไอวีมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป

- มีความสนใจหรือกำลังดำเนินงานเชิงนโยบายด้านเอชไอวีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึง บริการในกลุ่มประชากรหลักมากขึ้น เช่น ประเด็นให้บริการด้านเอชไอวี โดยชุมชน และการจัดหายาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (PrEP) ถ้าจะเน้นควรเน้น ในส่วนที่เป็นประกาศ หรือเคยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของโครงการ LCI

- มีศักยภาพในการดำเนินงานและมีแผนปฏิบัติการที่แสดงถึงโอกาสในความสำเร็จ

- มีความพร้อมในการดำเนินงานโดยสามารถจัดสรรเวลาและทีมงาน ที่สามารถบริหารจัดการงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด

- ช่องทางและวิธีการเสนอโครงการ

สำหรับองค์กรในประเทศไทย

สามารถเสนอโครงการเพื่อพิจารณารับการสนับสนุนผ่านทาง อีเมล Grant committee@raksthai.org

และสำเนา Sunee Talawat, ผู้อำนวยการโครงการ (Chief Of Party) email: sunee@raksthai.org

สำหรับหน่วยงานใน สปป. ลาว กำหนดส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

กรุณาส่งใบสมัครของท่านมาที่ Grant committee@raksthai.org

สำเนา ที่ อรัญญา บริบูรณ์ - ผู้ประสานงาน LCI Consortium ใน สปป. ลาว สมาคมเพื่อสุขภาพ

Alanya Boriboun – LCI Consortium coordinator in Lao PDR, Lao Positive Health Association (LaoPHA) Email: aboriboun.laopha@gmail.com

และสำเนา Sunee Talawat, Chief Of Party  email: sunee@raksthai.org

 

                ข้อแนะนำกรอบเสนอโครงการย่อย

ชื่อโครงการ

การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ด้านเอดส์ ที่จะเสนอโครงการขนาดเล็ก

เป้าหมายการรณรงค์ที่จะเสนอ

วัตถุประสงค์โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลาโครงการ 1 สค- 31 ธค 2559 และ 1 กันยายน- ธันวาคม 2559

อธิบายกิจกรรม และความสำคัญของแต่ละกิจกรรม

ตารางแผนงาน

การติดตามผล

งบประมาณ ระบุรายละเอียดกิจกรรม (งบประมาณด้านการบริหารจัดการประมาณ ไม่เกิน 20% ของงบทั้งหมด ไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ)

(ความยาว ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ )  

ภาคผนวก

ข้อมูลทั่วไปองค์กรที่เสนอ (ความเป็นมา เป้าหมายวัตถุประสงค์องค์กร โครงการและกิจกรรม ฯลฯ)

รายละเอียดองค์กร(การจดทะเบียน หนังสือรับรองจากองค์กร)

โครงสร้างองค์กร(คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่)

เอกสารการจดทะเบียน รายงานการเงิน การตรวจสอบบัญชี หนังสือรับรอง(เสนอหลังการผ่านการพิจารณา)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                        LCI Call for Small Grant Proposal:

                     for Policy Advocacy to enhance HIV Response

Introduction

The Local Capacity Initiative (LCI) under the US President Emergency Fund for AIDS Relief (PEPFAR) intends to enable civil society organizations to support and strengthen the capacity of community based organizations (CBO) to advocate for improved quality, accountability, and performance of national HIV and AIDS programs in Thailand, Laos, and Vietnam with a goal to enhance HIV responses through civil society engagement in policy advocacy processes.  

Raks Thai Foundation in partnership with the Foundation for AIDS Rights (FAR), SWING Foundation, Lao Positive Health Association (LaoPHA) and the Vietnam Network of People Living with HIV (VNP+) as an LCI Consortium, under the support of the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) and the United States Agency for International Development (USAID), is implementing this initiative to strengthen advocacy capacity among civil society organizations and to advocate for improved access to quality HIV services for key affected populations (KAPs),access to services RRTTR (Reach, Recruit, Test, Treat and Retain) including community-led HIV services and provision of pre-exposure prophylaxis (PrEP).

LCI Consortium is a coalition of civil society organizations to advocate for improved HIV response as collaborative effort with other partners and networks to ensure ending HIV and sustainability in Thailand, Lao PDR and Vietnam. The program aims to foster leadership and strengthen capacity of civil society organizations to effectively advcocate for improved HIV resposne with their respective governments. The LCI will emphasize on building capacity on leadership skills of CSO leaders to be able to mobilize and engage participation of others in the process of policy analysis, policy advoacy communication, policy monitoring and evaluation through aprticiatory process and networking.

 

According to the LCI country assessment and consultative meetings in Thailand, LaoPDR and Vietnam, the LCI consortium have identified key advocacy issues by country as follows.

Thailand:  Community led HIV services to be approved and financed by the government

LaoPDR: Sustainable funding for ARV for PLHIV and community led services supported by the government

Vietnam: Increasing CSO participation in pilot on community led services and assuring health insurance ARV coverage for all PLHIV

 

The LCI Consortium is now calling for a small grant proposal for civil society organizations to participate in our policy advocacy activities. The funding description of this small grant opportunity is as follows.   

 

Application Process & Selection Criteria

To apply for this round of application, please complete the following application form and submit it to the small grant evaluation committee by July 31st, 2016, 5 PM local time for Thailand and August 31st for LaoPDR and Vietnam.

 

Criteria for the review of grant applications:

The grant selection committee will be made up of representatives from members of the consortium, who will review the grant applications and notify the selected applicants by the first week of August 2016 for Thailand and first week of September for LaoPDR and Vietnam.

Criteria for selection will be

-Qualification of applicants (based on related previous experience)

-Quality of application (comprehensiveness of small grant proposal related to the relevancy to the HIV responses for KAPs in the country)

-Appropriateness of budget

Individual grant size: up to $10,000 (USD)

Submission deadline: 31st, July 2016, 17:00(or 5 pm) local time. Send all applications to:

 LCI Sub grant committee@raksthai.org  and cc. concerned persons in each country.

Grant selection announcement: Decisions to be released by the first week of August ,2016 and first week of September for LaoPDR and Vietnam.

Grant period: August 2016-December 2016 for Thailand, September-December 2016 for LaoPDR and Vietnam

 

Eligibility

Applying organizations should be a CSO (civil society organization) or CBO (community-based organization) preferably have been working in areas of HIV/AIDS prevention and care among MSM, TG, sex workers, PWID.

Should have working experience in HIV/AIDS for at least one year.

Organizations have to produce evidence (relevant certificates) to show their legal existence

Organizations should show how the project proposal fits into the organization’s overall strategy for the area of work or community in which it is located.

Organizations have to demonstrate how they work with other network of CSO/CBO work fits into either a local, national strategy for advocating the country priority issues related to HIV response for KAPS

Applying organizations should have basic organizational capacity to manage the planned activities. strategic plan, audit reports etc.

The organization should have a clear evaluation and sustainability plan for the project

Ability to manage funds and account for them in a transparent manner.

If possible, we encourage application in coalition or network.

 
How to apply

Interested organizations should send in their proposals to the LCI grant committee in Thailand, using the grant application guidelines. Applications can be sent in English, by email, or post. Please note that we accept applications by email.

Interested organizations shall complete the attached application form and send it back to email addresses provided below:

 

For organizations in Thailand(Deadline submission will be July 31st,2016)

Please submit your application to

LCI grant committee@raksthai.org                                                   

And copy your application to: Sunee Talawat – Local Capacity Initiative (LCI) Chief of Party, email: sunee@raksthai.org

 

For organizations in LaoPDR (Deadline submission will be August 31, 2016, 5 pm.)

For organizations in Lao PDR

Please submit your application to:  committee@raksthai.org

Alanya Boriboun – LCI Consortium coordinator in Lao PDR, Lao Positive Health Association (LaoPHA) email: aboriboun.laopha@gmail.com

And Viengakhone Souriyo – Chair of Lao Positive Health Association

Email: laopha.association@gmail.com

And copy your application to:

Sunee Talawat – Local Capacity Initiative (LCI) Chief of Party ,email: sunee@raksthai.org

 

For organizations in Vietnam (Deadline submission will be August 31st, 2016, 5 pm.)

Please submit your application to : committee@raksthai.org

And to Do Dang Dong, Executive director – Vietnam Network of People Living with HIV

Email: dongdodang@gmail.com

And copy your application to

Sunee Talawat – Local Capacity Initiative (LCI) Chief of Party

Email: sunee@raksthai.org              

Kindly note that these applications will not be returned to you. While we will accept applications by email and post, we will prioritise those proposals which arrive complete with all the information we have asked for.  All applications should be sent to:   committee@raksthai.org

 

ANNEX

 
Grant Application Guidelines

                                                                                                                                                                                        

Project title

Problem statement regarding HIV/AIDS situation related to small grants

Advocacy goal to achieve

Objectives and indicators

Implementation period (August 1, 2016-December 31, 2016 for Thailand, and September 1st-December for LaoPDR and Vietnam)

Activities and justification

Workplan

Monitoring of progress and methods

Budget with details (administration should not exceed 20% of the total budget with a maximum of 10,000 USD)

(Should not be more than 5 pages)

 

Annex

Organization profile

Registration or certification of applicant

Organization chart

Registration and financial will be submitted after being selected

 

 

Views : 14419

15 Jul 2016