Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย รุ่นที่ 8

« Back

หลักการและเหตุผล

          ทักษะการใช้งานโปรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยถือเป็นสมรรถนะสำคัญที่สุดสมรรถนะหนึ่งของการเป็นนักวิจัยที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต ปัจจุบันมีโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากมายในท้องตลาด ที่นักวิจัยสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวใจแห่งความสำเร็จในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยยุคปัจจุบันจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคทางสถิติและการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปที่ถูกต้องเหมาะสมกับโครงการวิจัย

โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS for Windows เป็นโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย ราคาสมเหตุผล และเป็นโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปที่มีความน่าเชื่อถือเพราะได้รับการยอมรับวงการวิชาการระดับโลก เหมาะสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยตั้งแต่งานวิจัยระดับสาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ จนถึงงานวิจัยระดับชาติและงาน.วิจัยระดับนานาชาติเนื่องจาการใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS for Windows สามารถวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยได้ย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเชื่อถือมากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคำนวณมือ ที่นักวิจัยจำนวนมากประสบปัญหาในเรื่องการสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่าย และยังเกิดความผิดพลาดได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าการใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS for Windows 

สมาคมนักวิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการใช้งานโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS for Windows  ให้แก่นักวิจัยทุกระดับจึงขอเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าการใช้งานได้จริงด้านการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS for Windows เพื่อพัฒนานักวิจัยทุกระดับที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะสามสามารถในการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมได้จริงหลังจากได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวนี้แล้ว

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบเทคนิคการใช้โปรแกรม SPSS for Windowsวิเคราะห์ข้อมูล แบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีทักษะการใช้งานโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้องแบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม SPSS for Windows ได้อย่างถูกต้องแบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ผ่านการอบรมทราบเทคนิคการใช้โปรแกรมสถิติSPSS for Windows เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ และสามารถนำเทคนิคการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ไปประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงปริมาณได้จริง

ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมสถิติ SPSS for Windowsเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้อง

ผู้ผ่านการอบรมสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสถิติ SPSS for Windows ได้อย่างถูกต้อง

สมาคมนักวิจัยได้แสดงบทบาทการเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่พัฒนาสมรรถนะการวิจัยให้แก่นักวิจัยไทยทุกระดับ

 

วิทยากร: ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์

วันที่: 17-18 ธันวาคม 2559

สถานที่: KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สนใจเข้าร่วมหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-9427522, 02-5790787, www.ar.or.th

Views : 8812

06 Sep 2016