Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)

« Back

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) เป็นความคิดริเริ่มของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2512 ซึ่งเห็นว่าในขณะนั้นบัณฑิตส่วนใหญ่ทำงานและใช้ชีวิตอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ๆ ดังนั้น หากมีโครงการที่เปิดโอกาสให้บัณฑิตได้ไปเรียนรู้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ วิถีการดำรงชีวิต ปัญหา และความต้องการของชาวชนบท ทั้งยังได้ใช้ความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนชนบท นับเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างสำนึกในความเป็นอาสาสมัครให้แก่บัณฑิตที่จะช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้บัณฑิตได้พัฒนาตนเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ในขณะเดียวกันชุมชนก็ได้เรียนรู้และรับประโยชน์จากกิจกรรมของบัณฑิตอาสาสมัคร

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) หลักสูตร 1 ปี ในการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์การใช้ชีวิต และทำงานอาสาสมัครในสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน รับสมัครระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 26 มิถุนายน 2560 สมัครออนไลน์ www.psds.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2564-4440-79 ต่อ 1046

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 26 มิถุนายน 2560 รายละเอียด http://psds.tu.ac.th/news.html กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/obgydR1kPD43x5TA2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน และได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนตลอดหลักสูตร

 

Views : 307

12 Jun 2017