Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา - คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง

« Back

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” พร้อมเวิร์คช็อปที่จะทำให้ท่านเข้าถึงความคิดและจิตใจของตน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ศูนย์ประชุม ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.moralcenter.or.th/index.php/home/news/moralspace 
ภายใน 30 มิ.ย. 60

Views : 13

27 Jun 2017