Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ประกาศรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

Back

Organization : สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 24 Jul 2014
View : 1676

Deadline : / /

ประกาศรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

Institute of Research and Development for Public enterprises (IRDP)

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นหน่วยงานในรูปแบบมูลนิธิที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการสนับสนุนด้านนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
เพื่อทำหน้าที่ให้บริการองค์กรภาครัฐโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจในด้านการประเมินผลการดำเนินงาน การฝึกอบรม และการวิจัย

            IRDP มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานชั่วคราวเพื่อรองรับภาระงานต่างๆ ในโครงการของฝ่ายวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

           เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (จำนวน 1 อัตรา)

             คุณสมบัติ

             - การศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา (สาขาด้านสังคมศาตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

             - มีอายุไม่เกิน 27 ปี

             - มีทักษะในการประสานงาน

             - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

             - มีวินัย สามารถทำงานได้ภายในกำหนดเวลาของแต่ละโครงการ

             - มีความคล่องตัว สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกตำแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย

             - มีจริยธรรมในการทำงาน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี

             - มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ MS offices (MS Word, Excel, Power Point)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.irdp.or.th โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน (ใช้ Microsoft Word) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยวงเล็บมุมซองด้านขวาว่า “สมัครงาน” หรือส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว (พร้อม scan เอกสารแนบ) ทาง e-mail ถึง ฝ่ายวิจัยและพัฒนา(tarinee.aichr@gmail.com) โดยเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ประกอบด้วย

             1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกโดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

             2. สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร

             3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

             4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

             5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล สำเนาใบสำคัญการสมรสอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมทั้งลงชื่อรับรองเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2714-5555 (ติดต่อคุณกุลภา สุทัศน์ ณ อยุธยา)

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts