Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เปิดรับสมัครนักวิชาการหลายตำแหน่ง

Back

Organization : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Jul 2014
View : 6683

Deadline : / /

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่มุ่งหวังกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมบนฐานความรู้ เปิดรับสมัครนักวิชาการหลายตำแหน่ง
o    แผนงานด้านการคุ้มครองเด็กในระบบงานสาธารณสุข
o    แผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย
o    แผนงานเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่

คุณสมบัติ    -    ปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาสังคมศาสตร์
        มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
-    มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
1.    ประสานงานวิชาการ จัดกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม  เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคนโยบาย และภาคประชาชน
2.    สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งระดับนโยบาย และระดับวิชาการ และระดับประชาชน
3.    จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้  และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ค่าตอบแทน    ระหว่าง 17,000 - 22,000 บาท ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
การคัดเลือก
•    คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร
•    นัดหมายสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
•    ประกาศผลภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังสัมภาษณ์

ผู้ที่สนใจส่งประวัติ ตัวอย่างผลงาน พร้อมรูปถ่าย มาที่
____________________________________________________
มูลนิธิสาธารรสุขแห่งชาติ
1168  ซอยพหลโยธิน 22   ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดพร้าว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์  0 2511-5855-7 ต่อ 110  โทรสาร. 0 2939-2122
chonlada@thainhf.org
 

Contact :


Comments


Recent Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019

Relation Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019