Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

สหทัยมูลนิธิ

Back

Organization : รับนักสังคมสงเคราะห์ 2 ตำแหน่ง
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 31 Jul 2014
View : 7753

Deadline : / /

สหทัยมูลนิธิรับนักสังคมสงเคราะห์  2 ตำแหน่ง  
ตำแหน่ง                     นักสังคมสงเคราะห์
โครงการ                     ครอบครัวบุญธรรม  /แผนกสวัสดิการเด็ก
พื้นที่ปฏิบัติงาน            กรุงเทพ 
สถานภาพ                   พนักงานประจำ/เต็มเวลา 
เวลาปฏิบัติงาน        วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรพัฒนาเด็กเอกชน   ก่อตั้งเมื่อปี 2519  ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาตามหลักวิชาการและหลักสิทธิเด็ก  โดยมุ่งที่จะให้เด็กเติบโตอย่างผาสุกในครอบครัว ป้องกันการทอดทิ้งเด็ก ผ่านบริการฟื้นฟูสภาพครอบครัว  ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม  เพื่อให้ครอบครัวได้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม มีบริการรับฝากเลี้ยงในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันการเข้าสู่สถานสงเคราะห์  และบริการครอบครัวบุญธรรมเพื่อป้องกันการเป็นกำพร้า
ลักษณะงาน
ที่สุดของการทำงานฟื้นฟูสภาพครอบครัว มีเด็กจำนวนหนึ่งที่ครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้ และยกมอบให้มูลนิธิดำเนินการจัดหาครอบครัวบุญธรรม  นักสังคมสงเคราะห์ประจำโครงการฯ จะทำหน้าที่ติดตาม ศึกษาประวัติ สุขภาพ พัฒนาการของเด็ก  ตลอดจนศึกษาประวัติของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม คัดกรอง และดำเนินการเพื่อให้เด็กมีครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสม ตลอดจนการส่งมอบเด็ก ให้คำปรึกษาตลอดจนสนับสนุนข้อมูลเพื่อการเลี้ยงดูเด็กที่ราบรื่นแก่ครอบครัวผู้ขอ  การติดตามผลการเลี้ยงดู หลังการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ให้เป็นไปตามหลักสวัสดิการเด็ก การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
คุณสมบัติ
-    จบการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ , จิตวิทยา , พัฒนาการเด็ก ,ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-    เห็นคุณค่าในการทำงานช่วยเหลือผู้อื่น
-    มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี โดยเฉพาะด้านการอ่าน ,การแปล
-    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
สนใจส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ที่ development@sahathai.org  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557

 

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts