Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ประชาสัมพันธ์ ระดมทุน

Back

Organization : สหทัยมูลนิธิ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 31 Jul 2014
View : 6642

Deadline : / /

สหทัยมูลนิธิ รับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์-ระดมทุน 1 ตำแหน่ง  
ตำแหน่ง                    ประชาสัมพันธ์ ระดมทุน
แผนก                     เผยแพร่ข้อมุลและหาทุน
พื้นที่ปฏิบัติงาน            กรุงเทพ 
สถานภาพ                   พนักงานประจำ/เต็มเวลา 
เวลาปฏิบัติงาน        วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรพัฒนาเด็กเอกชน   ก่อตั้งเมื่อปี 2519  ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาตามหลักวิชาการและหลักสิทธิเด็ก  โดยมุ่งที่จะให้เด็กเติบโตอย่างผาสุกในครอบครัว ป้องกันการทอดทิ้งเด็ก ผ่านบริการฟื้นฟูสภาพครอบครัว  ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม  เพื่อให้ครอบครัวได้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม มีบริการรับฝากเลี้ยงในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันการเข้าสู่สถานสงเคราะห์  และบริการครอบครัวบุญธรรมเพื่อป้องกันการเป็นกำพร้า
ลักษณะงาน
-    วางแผนและหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ
-    จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ,เวปไซต์ และsocial media ต่าง ๆ
-    ติดต่อประสานองค์กรเครือข่าย
-    จัดกิจกรรม ออกบูธประชาสัมพันธ์ 
คุณสมบัติ
-    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
-    เห็นคุณค่าในการทำงานช่วยเหลือผู้อื่น
-    มีประสบการณ์ด้านการระดมทุนให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไร
-    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Officeและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
-    มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานภาคีเครือข่าย
สนใจส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ที่ development@sahathai.org  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557

 

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts