Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

รับนักวิชาการโครงการ

Back

Organization : ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน (ศวภ.อีสาน)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Aug 2014
View : 6777

Deadline : / /

ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน (ศวภ.อีสาน) 
ประกาศรับนักวิชาการโครงการ
ตำแหน่งนักวิชาการโครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง
พื้นที่ดำเนินงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

บทบาทหน้าที่
สนับสนุนงานวิชาการ(ข้อมูล) ประสานงานและจัดกระบวนการ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ


คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สาธารณสุข ฯลฯ
-มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ
-มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
-มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม
-สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
-ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน
-มีบุคคลค้ำประกัน
-สามารถเริ่มงานได้ทันที
-เพศหญิง อายุ 26  ปีขึ้นไป
-มีภูมิลำเนาอยู่ในหวัดสุรินทร์หรือใกล้เคียง
-สัญญาจ้าง 1 ปี
 
คุณลักษณะ
 
มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน 
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อการทำงานร่วมกับชุมชน
มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน
มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ
มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
อัตราเงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
หมดเขตรับสมัคร 20  สิงหาคม 2557
สนใจ ส่งเอกสารแนะนำตัวมาที่ esanhealth@gmail.com

--
ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน (ศวภ.อีสาน)
88 ม.8 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
สำนักงาน  044-040258
มือถือ 084 - 3279968
 

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts