Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Language Assistant (Child Care Development Center) , ผู้ช่วยครูผู้สอน (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำตำบลแม่ปะ)

Back

Organization : Migrant Education (ME)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Sep 2014
View : 5961

Deadline : / /

Job Vacancy Announcement

Position:                      Language Assistant (Child Care Development Center)
Organization:             Migrant Education (ME)
Location:                     Mae Sot, Tak, Thailand
Closing Date:               30 September 2014
Job Type:                     Fulltime / paid


About Migrant Education (ME)

Migrant Education (ME) formed in July 2011 as an umbrella organization for a number of migrant learning centers (MLCs), to coordinate funding and look at other areas to assist migrant children accessing education in Mae Sot, Thailand.

Since 2013 ME has been liaising closely with Voluntary Service Overseas (VSO) on their Early Childhood Development (ECD) approaches and, with them, has developed a relationship with Mae Pa Sub-district Administrative Office to explore provisions under Thai law for access to Child Care Development Centers (CCDCs) in Mae Pa. Successful completion of this level provides a certificate allowing children to enroll in any kindergarten in Thailand.

With this pre-school area accounting for the single largest group of children in MLCs in Mae Sot, it is clear that increased provision at this level will reduce barriers for accessing accredited primary level education, subsequently increasing inclusion in civil society.

ME is now initiating a pilot program aimed at increasing the capacity of two CCDCs in Mae Pa. It is envisaged that this pilot program will form the basis for further investment in enhancing capacity by the local administrative sub-district office, as future demand requires.

Overview of Role

Mae Pa Sub-district Administrative Office is located in Mae Sot District, Tak, and is the authority with obligations in the development of various fields, including education. It promotes, supports and supervises education for early childhood development. Mae Pa Sub-district Administrative Office has 2 Child Care Development Centers (CCDCs) providing development & learning for both Thai and non-Thai national children aged 2-4.

Mae Pa Sub-district Administrative Office is working with Migrant Education (ME) to directly enroll young non-Thai national children, aged 2-4 years old, into Thai CCDCs. Language Assistants will work at the CCDCs to help the teachers communicate with non-Thai national children and their parents who are Burmese speakers.

The role includes:

*Assisting with coordination, as required, between the CCDCs, parents and the community *Supporting Thai teachers with communication and teaching the children who are not native Thai speakers

*Taking care of the learning needs of non-Thai children

*Any additional duties required

 

We are looking for highly motivated individuals who have:

*Eligibility to work in Thailand (Thai citizens or non-Thai citizens with necessary documentation to apply for work permits)

*A high school degree

*Strong Thai and Burmese language skills

*At least 20 year old

 

Additional consideration will be given to candidates who have:

*Previous experience working in early childhood care

*Translating/interpreting experience between Thai &Burmese languages

*Qualifications in a relevant field

*Residency in Mae Pa sub-district or Mae Sot 

 

Benefits
Salary and benefits are dependent on experience

Eligibility

This position is open to persons of any nationality who are able to obtain the correct documentation to work in Thailand. Work permits will be provided by Mae Pa Sub-district Administrative Office.

How to Apply

Please e-mail a cover letter, resume and the contact details of two referees by before 5pm on September 30th, 2014. Applications should be submitted in Thai or Burmese language. Only shortlisted candidates will be contacted for interview. Interviews will take place in Mae Sot. Please send your application to: thailiaison@migranteducationgroup.org

 

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้สอน (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำตำบลแม่ปะ)

องค์กร: Migrant Education (ME)

พื้นที่ : อ.แม่สอด จ.ตาก

ปิดรับสมัคร : 30 กันยายน 2557

การจ้างงาน  : เจ้าหน้าที่เต็มเวลา

Migrant Education (ME)

องค์กร Migrant Education (ME) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2554 เพื่อสนับสนุน ศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติ ในพื้นที่     อ.แม่สอด และ พื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนให้เด็กข้ามชาติสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง

ในปี พ.ศ. 2556 องค์กร ME ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (VSO) ในประเด็นส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเด็กเล็ก และทั้งสององค์กรยังได้ทำงานร่วมกับ องค์การบริการส่วนตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ในประเด็นดังกล่าว ตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาไทย เพื่อสนับสนุนให้เด็กข้ามชาติในระดับชั้นเด็กเล็ก สามารถเข้าเรียนในศูนย์การเรียนเด็กเล็กประจำตำบลแม่ปะ ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ อบต.แม่ปะ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อในระดับชั้นอนุบาล

โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนมากจะเป็นเด็กข้ามชาติที่เรียนในศูนย์เด็กข้ามชาติ ในพื้นที่แม่สอด และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ให้เข้าถึงระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษาให้มากขึ้น

จึงต้องเพิ่มความพร้อมของศูนย์เด็กเล็กประจำตำบล ที่จะรองรับนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียน ดังนั้นทางศูนย์เด็กเล็กประจำตำบลทั้ง 2 ศูนย์จึงมีความประสงค์จะประกาศรับสมัคร  ผู้ช่วยครูผู้สอน จำนวน 2 ตำแหน่ง  ที่มีความสามารถสื่อสารด้านภาษา ไทย – พม่า ระหว่างครูผู้สอน และเด็กนักเรียนข้ามชาติ เพื่อคอยช่วยครูผู้สอน โดยประจำยังศูนย์การเรียนเด็กเล็กประจำตำบลทั้งสองศูนย์

 

 

ผู้ช่วยครูผู้สอนจะทำงานการสอน ณ ศูนย์เด็กประจำตำบลแม่ปะ โดย ทำหน้าที่ช่วยครูผู้สอนในการสื่อสารกับเด็กและผู้ปกครองเด็ก ที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ(อบต.แม่ปะ) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลระดับท้องถิ่นตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับผิดชอบด้านการบริหาร จัดการ เกี่ยวกับด้าน สาธารณูปโภค และด้านอื่น ๆ ร่วมทั้งด้านการศึกษาของเด็กเล็ก เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่งถึงและเท่าเทียม อบต.แม่ปะ มีศูนย์การเรียนและพัฒนาการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ที่รับเด็กนักเรียนไทย และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยอายุระหว่าง 2-4 ปี สามารถเข้าเรียนในศูนย์การเรียนเด็กเล็ก

ภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ (อบต.แม่ปะ) ได้ทำงานร่วมกับ องค์กร Migrant Education (ME) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านการศึกษา ใน อ.แม่สอด เพื่อสนับสนุนให้เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่มีอายุระหว่าง 2-4 ปี ให้สามารถเข้าเรียน ในศูนย์การเรียนเด็กเล็กที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอน ทั้ง 2 ตำแหน่ง จะช่วยเหลือครูผู้สอนด้านภาษา การสื่อสาร ระหว่างครูผู้สอนกับเด็กนักเรียนข้ามชาติ ที่ไม่สามาสื่อสารภาษาไทยได้ โดยประจำยังศูนย์การเรียนเด็กเล็ก ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ อบต.แม่ปะ ทั้ง 2 ศูนย์ 

 

โดยหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

*มีส่วนร่วมในการประสาน ระหว่างศูนย์การเรียนเด็กเล็ก ผู้ปกครองเด็ก และชุมชน  ตามที่ได้รับการประสาน

*สนับสนุนการทำงานร่วมกับครูผู้ส่วนในการ สื่อสารกับเด็กเล็กที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

*สนับสนุนช่วยเหลือ ปฏิบัติงานอื่น ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก

*ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

เรากำลังมองหาผู้ที่คุณสมบัติดังนี้

* ผู้ที่มีสัญชาติไทย และ ไม่มีสัญชาติไทย( ต้องมีเอกสารอย่างใด อย่างหนึ่ง ที่สามารถทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้)

*สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย (.6)

*มีทักษะด้านการสื่อสาร ภาษาไทย ภาษาพม่าที่ดี

*อายุ 20 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติอื่น ที่อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*มีประสบการณ์การทำงานกับศูนย์เด็กเล็ก

*สามารถแปลภาษา ระหว่างภาษาพม่า &ภาษาไทย

*อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลแม่ปะ

*มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในข้างต้น

ผลปะโยชน์ที่จะได้รับ

เงินเดือน และ ผลประโยชน์อื่น ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สิทธิในการสมัคร

ตำแหน่งงานนี้ เปิดกว้างรับสมัคร ผู้ที่มีสัญชาติไทย และ ไม่มีสัญชาติไทย ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีสัญชาติไทย ท่านจะต้องมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่พร้อมที่จะทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การสมัคร

ส่งเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล์ เช่น หนังสือแนะนำตัว ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา รายชื่อบุคลรับรอง จำนวน 2 คน มายัง  Thailiaison@migranteducationgroup.org ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 (ภายใน 17.00 น ) สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เท่านั้นที่จะทำการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ 

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts