Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำ อ.จะนะ สงขลา

Back

Organization : มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Sep 2014
View : 5392

Deadline : / /

มูลนิธิพีเอสไอ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำ อ.จะนะ สงขลา

มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) เป็นองค์กรสาธารณกุศลไม่หวังผลกำไร ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภายในและภาคนอกประเทศ ในการดำเนินโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดและกลุ่มสาวประเภทสอง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก มูลนิธิพีเอสไอมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากระบบบริการของรัฐในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดของประเทศไทย

มูลนิธิพีเอสไอมีความประสงค์จะประกาศรับสมัครผู้มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะทำงานกับองค์กรในตำแหน่ง

ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ภาคสนาม”

ประจำศูนย์โอโซนจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 อัตรา


บทบาทหน้าที่
• ประเมินสถานการณ์ยาเสพติด การใช้ยา การแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่
• ประเมินความต้องการของสมาชิกด้านความรู้ ข้อมูลและกิจกรรมที่ต้องการ
• ออกแบบวิธีการประเมินความต้องการด้านความรู้ ข้อมูลและกิจกรรมที่ต้องการของสมาชิกและอาสาสมัคร
• ดำเนินการประเมินความต้องการตามวิธีการที่ได้ออกแบบ
• สรุปรายงานผลการประเมินความต้องการเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทีมทำงาน
• ออกแบบการให้ข้อมูลและกิจกรรมให้ความรู้กิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย ให้มีบรรยากาศที่เป็นมิตร และไว้วางใจ
• ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครและสมาชิกในการวางแผนและออกแบบกิจกรรม
• เป็นวิทยากร หรือผู้ดำเนินการจัดกระบวนการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• ประเมินความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเสนอต่อผู้จัดการศูนย์ เพื่อดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
• วางแผนการดำเนินกิจกรรม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก
• จัดทำทะเบียนสมาชิก วางระเบียบเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม และการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในการมาร่วมกิจกรรม
• ติดตาม หนุนเสริม ให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาสาสมัครและแกนนำอาสาสมัครในการเข้าถึงและให้การดูแลเพื่อนผู้ใช้ยา
• เป็นตัวกลางเชื่อมประสานระหว่างเพื่อนสมาชิก แกนนำสมาชิกและอาสาสมัคร ในการส่งต่อข้อมูลหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายงานความคืบหน้าของกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และความต้องการช่วยเหลือเสนอต่อผู้จัดการศูนย์เดือนละครั้ง หรือตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ
• มีความสนใจที่จะทำงานกับผู้ใช้ยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ยา
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office
• สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
• ถ้าสามารถพูดภาษาถิ่นในพื้นที่ที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงานมาได้ที่ e mail:support@psithailand.org

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557

Contact :


Comments


Recent Posts

Legal Director

Legal Director

21 May 2019

Relation Posts