Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำ อ.จะนะ สงขลา

Back

Organization : มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Sep 2014
View : 5874

Deadline : / /

มูลนิธิพีเอสไอ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำ อ.จะนะ สงขลา

มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) เป็นองค์กรสาธารณกุศลไม่หวังผลกำไร ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภายในและภาคนอกประเทศ ในการดำเนินโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดและกลุ่มสาวประเภทสอง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก มูลนิธิพีเอสไอมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากระบบบริการของรัฐในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดของประเทศไทย

มูลนิธิพีเอสไอมีความประสงค์จะประกาศรับสมัครผู้มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะทำงานกับองค์กรในตำแหน่ง

ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ภาคสนาม”

ประจำศูนย์โอโซนจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 อัตรา


บทบาทหน้าที่
• ประเมินสถานการณ์ยาเสพติด การใช้ยา การแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่
• ประเมินความต้องการของสมาชิกด้านความรู้ ข้อมูลและกิจกรรมที่ต้องการ
• ออกแบบวิธีการประเมินความต้องการด้านความรู้ ข้อมูลและกิจกรรมที่ต้องการของสมาชิกและอาสาสมัคร
• ดำเนินการประเมินความต้องการตามวิธีการที่ได้ออกแบบ
• สรุปรายงานผลการประเมินความต้องการเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทีมทำงาน
• ออกแบบการให้ข้อมูลและกิจกรรมให้ความรู้กิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย ให้มีบรรยากาศที่เป็นมิตร และไว้วางใจ
• ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครและสมาชิกในการวางแผนและออกแบบกิจกรรม
• เป็นวิทยากร หรือผู้ดำเนินการจัดกระบวนการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• ประเมินความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเสนอต่อผู้จัดการศูนย์ เพื่อดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
• วางแผนการดำเนินกิจกรรม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก
• จัดทำทะเบียนสมาชิก วางระเบียบเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม และการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในการมาร่วมกิจกรรม
• ติดตาม หนุนเสริม ให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาสาสมัครและแกนนำอาสาสมัครในการเข้าถึงและให้การดูแลเพื่อนผู้ใช้ยา
• เป็นตัวกลางเชื่อมประสานระหว่างเพื่อนสมาชิก แกนนำสมาชิกและอาสาสมัคร ในการส่งต่อข้อมูลหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายงานความคืบหน้าของกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และความต้องการช่วยเหลือเสนอต่อผู้จัดการศูนย์เดือนละครั้ง หรือตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ
• มีความสนใจที่จะทำงานกับผู้ใช้ยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ยา
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office
• สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
• ถ้าสามารถพูดภาษาถิ่นในพื้นที่ที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงานมาได้ที่ e mail:support@psithailand.org

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts