Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

Raks Thai Foundation : ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณโครงการ , เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ

Back

Organization : Raks Thai Foundation (มูลนิธิรักษ์ไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 23 Sep 2014
View : 5348

Deadline : / /

     มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ)  เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 ดำเนินโครงการในด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย การจัดการทรัพยากรในชุมชน การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมในชุมชน งานด้านการศึกษาและงานป้องกันเอดส์และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ต้องการรับเจ้าหน้าที่ร่วมงาน 2 ตำแหน่งดังนี้

1. ตำแหน่ง              :  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมงบประมาณโครงการ (Project Budget Controlling Manager) 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานกรุงเทพฯ

เงินเดือน              :  ตามโครงสร้างองค์กรและตามประสบการณ์

ความรับผิดชอบหลัก  :

     รับผิดชอบในด้านการดูแลการวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆตามแผนติดตามและเสนอแนะการปรับปรุงงบประมาณโครงการต่างๆ เพื่อให้มีการใช้งบประมาณเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาของแหล่งทุนและระเบียบข้อบังคับทางการเงิน/บัญชีขององค์กร ดูแล ควบคุมและจัดทำรายงานการเงินของโครงการของมูลนิธิฯ รวมถึงหน่วยงานองค์กรภาคี/โครงการย่อย ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เงื่อนไขของแหล่งทุน ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ประสานงานการตรวจสอบบัญชีของโครงการกับผู้สอบบัญชี รวมถึงประสานงานกับแหล่งทุนและ/หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อติดตามผลด้านการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

     -  จบปริญญาตรีด้านบัญชี/การเงินหรือสูงกว่า

     -  มีความรู้การจัดการระบบการเงินและบัญชีขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

     -  มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษดี (อ่าน พูด เขียน)

     -  มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีและ/หรือ หากมีประสบการณ์ในการทำงานบัญชีกับโครงการช่วย

       เหลือจากต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

     -  มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ดีมากและ Application ทางบัญชีสมัยใหม่ดี

     -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับภาคีที่มีความหลากหลายได้ดีและสามารถบริหารทีมได้ดี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ (Accountant) 2 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน  :  สำนักงานกรุงเทพฯ

เงินเดือน  :  ตามโครงสร้างและตามประสบการณ์

ความรับผิดชอบหลัก :

- รับผิดชอบการจัดทำรายงานการเงินและบัญชีโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกำหนดระยะ เวลาของโครงการ

- ดูแลตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักบัญชี และเงื่อนไข

  ของมูลนิธิและโครงการ

- จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณโครงการ

- ประสานงานกับผู้บริจาคและองค์กรภาคี และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานอย่างมี

   ประสิทธิภาพ

- รวมทั้งให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชีการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  -  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  -  มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป

  -  สามารถใช้ Ms. Office ได้ดี

  -  สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้

  -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

  -  หากมีความรู้การจัดการระบบการเงินและบัญชีขององค์กรไม่แสวงหากำไร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  -  หากมีประสบการณ์ด้านงบประมาณและรายงานทางการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม

2.ประกันชีวิต,สุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข)

3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.เงินเดือน เดือนที่ 13

5.การปรับเงินเดือนประจำปี

6.สวัสดิการเยี่ยมไข้

7.สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร

8.การจัดงาน/กิจกรรมครบเกษียณอายุ

9.สวัสดิการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน,เงินกู้เพื่อการศึกษา,เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์,และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธอส.)

หมายเหตุ : ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์

เวลาเข้างาน :

07.00 - 16.00 น.

08.00 - 17.00 น.

09.00 - 18.00 น.

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวังส่งมายัง :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซ.ประดิพัทธ์6 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือทาง Email : humanresource@raksthai.org , Website : www.raksthai.org

Contact :


Comments


Recent Posts

Legal Director

Legal Director

21 May 2019

Relation Posts