Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Raks Thai Foundation : ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณโครงการ , เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ

Back

Organization : Raks Thai Foundation (มูลนิธิรักษ์ไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 23 Sep 2014
View : 5838

Deadline : / /

     มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ)  เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 ดำเนินโครงการในด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย การจัดการทรัพยากรในชุมชน การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมในชุมชน งานด้านการศึกษาและงานป้องกันเอดส์และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ต้องการรับเจ้าหน้าที่ร่วมงาน 2 ตำแหน่งดังนี้

1. ตำแหน่ง              :  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมงบประมาณโครงการ (Project Budget Controlling Manager) 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานกรุงเทพฯ

เงินเดือน              :  ตามโครงสร้างองค์กรและตามประสบการณ์

ความรับผิดชอบหลัก  :

     รับผิดชอบในด้านการดูแลการวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆตามแผนติดตามและเสนอแนะการปรับปรุงงบประมาณโครงการต่างๆ เพื่อให้มีการใช้งบประมาณเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาของแหล่งทุนและระเบียบข้อบังคับทางการเงิน/บัญชีขององค์กร ดูแล ควบคุมและจัดทำรายงานการเงินของโครงการของมูลนิธิฯ รวมถึงหน่วยงานองค์กรภาคี/โครงการย่อย ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เงื่อนไขของแหล่งทุน ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ประสานงานการตรวจสอบบัญชีของโครงการกับผู้สอบบัญชี รวมถึงประสานงานกับแหล่งทุนและ/หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อติดตามผลด้านการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

     -  จบปริญญาตรีด้านบัญชี/การเงินหรือสูงกว่า

     -  มีความรู้การจัดการระบบการเงินและบัญชีขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

     -  มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษดี (อ่าน พูด เขียน)

     -  มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีและ/หรือ หากมีประสบการณ์ในการทำงานบัญชีกับโครงการช่วย

       เหลือจากต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

     -  มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ดีมากและ Application ทางบัญชีสมัยใหม่ดี

     -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับภาคีที่มีความหลากหลายได้ดีและสามารถบริหารทีมได้ดี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ตำแหน่ง  :  เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ (Accountant) 2 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน  :  สำนักงานกรุงเทพฯ

เงินเดือน  :  ตามโครงสร้างและตามประสบการณ์

ความรับผิดชอบหลัก :

- รับผิดชอบการจัดทำรายงานการเงินและบัญชีโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกำหนดระยะ เวลาของโครงการ

- ดูแลตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักบัญชี และเงื่อนไข

  ของมูลนิธิและโครงการ

- จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณโครงการ

- ประสานงานกับผู้บริจาคและองค์กรภาคี และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานอย่างมี

   ประสิทธิภาพ

- รวมทั้งให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชีการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  -  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  -  มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป

  -  สามารถใช้ Ms. Office ได้ดี

  -  สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้

  -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

  -  หากมีความรู้การจัดการระบบการเงินและบัญชีขององค์กรไม่แสวงหากำไร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  -  หากมีประสบการณ์ด้านงบประมาณและรายงานทางการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม

2.ประกันชีวิต,สุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข)

3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.เงินเดือน เดือนที่ 13

5.การปรับเงินเดือนประจำปี

6.สวัสดิการเยี่ยมไข้

7.สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร

8.การจัดงาน/กิจกรรมครบเกษียณอายุ

9.สวัสดิการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน,เงินกู้เพื่อการศึกษา,เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์,และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธอส.)

หมายเหตุ : ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์

เวลาเข้างาน :

07.00 - 16.00 น.

08.00 - 17.00 น.

09.00 - 18.00 น.

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวังส่งมายัง :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซ.ประดิพัทธ์6 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือทาง Email : humanresource@raksthai.org , Website : www.raksthai.org

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts