Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ประกาศรับนักวิชาการโครงการ

Back

Organization : ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน (ศวภ.อีสาน)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Sep 2014
View : 5597

Deadline : / /

ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน (ศวภ.อีสาน)  ประกาศรับนักวิชาการโครงการ

ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ

ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของสำนักงานศูนย์สนับสนุนวิชาการภาคอีสาน

เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุจาราจรฯภาคอีสาน ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

 

(อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 15,000- 17,000 บาท ตามประสบการณ์-ความสามารถ)

คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและ ปริญญาโท

ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สาธารณสุข ฯลฯ

-มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ

-มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้

-มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้

-สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

-ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน

-หากสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีบุคคลค้ำประกัน

-สามารถเริ่มงานได้ทันที

-เพศหญิง อายุ 30-35  ปี

 

คุณลักษณะ

มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน 

มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงานมีเจตคติที่สอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชน

มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน

มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ

มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

บทบาทหน้าที่

สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะตามที่ได้รับผิดชอบ

 ร่วมศึกษาดูงานและเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ตำบลสุขภาวะตามแผนปฏิบัติการ

ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลตำบล และวิเคราะห์นำใช้ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาสุขภาวะและนโยบายสาธารณะ รวมถึงการสร้างเครื่องมือทางวิชาการ

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น สังเคราะห์ และนำใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนทางวิชาการ

จัดทำรายงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิชาการ

หมดเขตรับสมัคร 5 ตุลาคม 2557

สนใจ ส่งเอกสารแนะนำตัวมาที่ esanhealth@gmail.com

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

17 Jul 2019