Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้ประสานงานโครงการ SMILE HOLIDAYS ด่วน

Back

Organization : Kids Home Development Network Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Sep 2014
View : 5385

Deadline : / /

Part Time Staff: ผู้ประสานงานโครงการ SMILE HOLIDAYS ด่วน

Local Recruitment – CHILDREN’S ACTIVITIES CO-ORDINATOR: สัญญาระยะสั้น      

 

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (Kids Home Development Network) ทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากว่าสิบปี มี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มด้อยโอกาสเพื่อเข้าถึงการศึกษาและส่งเสริมการมีชีวิตและสุขภาพที่ดี มูลนิธิฯดำเนินกิจกรรมหลัก 3 โครงการในประเทศไทย โดยเน้นการตอบสนองเด็กเป็นรายครอบครัวตามความเหมาะสม รวมถึงชุมชนและเด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤต
Kids Home จะจัดกิจกรรม “Smile Holidays” ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง (กำหนดการเริ่มกิจกรรม วันที่ 13 - 25 ตุลาคม  2557)

 มูลนิธิฯต้องการผู้ประสานงานกิจกรรมหรือผู้มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งสามารถจัดการ ประสาน งานกิจกรรม และนำเด็กในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมได้ (ระยะเวลาการทำงานประมาณ 1 เดือน) โดยในแต่ละวันนั้นจะมีเด็กเข้าร่วมประมาณ 50 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 7-15 ปี
 

ผู้ประสานงาน Smile Holidays เป็นผู้ดำเนินงานหลักในการจัดการ ประสานงาน กิจกรรมทั้งหมด รวมถึงการจัดหาอาสาสมัครเพื่อมานำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบมีดังนี้

วางแผนและจัดการแผนกิจกรรมทั้งหมด;

ดูแลการรับสมัครและจัดหาอาสาสมัคร และประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้อาสาสมัคร;

จัดหาอุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรม;

ควบคุม สังเกตกิจกรรม และเด็กผู้เข้าร่วมโครงการ;

นำกลุ่มและนำเด็กเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่วางแผนไว้;

ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและความปลอดภัยของเด็กในโครงการ

 

ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้:

สัญชาติ: ไทย
ทักษะ: มีความถนัดในการจัดกิจกรรมในกลุ่มเด็ก สามารถทำงานเป็นทีม ยืดหยุ่น อดทน คำนึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ กระตือรือร้นในการทำงานกับเด็ก มีพลังในการทำงาน มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ มีมนุษยธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก

ภาษาอังกฤษ: หากสามารถสนทนาได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กรุณาส่งประวัติการทำงานมาที่


Email: kidshome.sa@gmail.com  Phone: 053 -22 22 11

ติดต่อคุณแปงค์ หรือ คุณยุพิน

Contact :


Comments


Recent Posts

Legal Director

Legal Director

21 May 2019

Relation Posts