Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) รับสมัคร ผู้อำนวยการ ผู้ชำนาญการ หลายตำแหน่ง

Back

Organization : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Sep 2014
View : 5972

Deadline : / /

สช. เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ รวม 9 ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 1 อัตรา

อายุ 35  ปีขึ้นไป

จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้าน ศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ                                     รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หากมีประสบการณ์ในการทำงานในงานด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือภาคประชาสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ บริบท โอกาส และออกแบบระบบ กลไก หลักเกณฑ์การทำงานด้านสุขภาพหรือสังคมได้ดี

มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรและบริหารโครงการ สามารถประสานงานและเชื่อมความสัมพันธ์ ทำงานกับเครือข่าย

มีความสามารถในการสังเคราะห์และสรุปประเด็นได้ดี ทำงานเชิงวิชาการได้

มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารทางสังคมและสื่อสารองค์กร 1 อัตรา

อายุ 35 ปีขึ้นไป

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในด้านวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์ (ปริญญาโทได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

มีประสบการณ์งานด้านการวางยุทธศาสตร์การสื่อสาร การบริหารแผนงานการสื่อสารมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 

มีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์และย่อยเนื้อหาเพื่อการสื่อสารได้ดี

หากมีประสบการณ์ในการสื่อสารในงานภาคสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 1 อัตรา

อายุ 35 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านการบริหาร บัญชี การเงิน  รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ในการบริหารจัดการหรือการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานด้านการจัดการทั่วไป การพัสดุ การเงินและบัญชี มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

มีทักษะในการจัดระบบ พัฒนาระบบ การดูแลให้มีการดำเนินการตามระบบ ให้คำปรึกษาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

มีความสามารถในการประสานงาน การเชื่อมสานความสัมพันธ์ การระดมความร่วมมือ การโน้มน้าว การเจรจาต่อรอง และการสื่อสาร ทั้งในและนอกองค์กร

ผู้ชำนาญการประจำสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 1 อัตรา

อายุ 30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้าน ศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

มีความสามารถในการทำงานวิชาการ สังเคราะห์และสรุปประเด็นได้ดี

มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการ

มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้

มีความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมาแล้วในระดับหนึ่ง

มีความสามารถวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ บริบท โอกาส เครือข่าย  ในการทำงานด้านสุขภาพหรือสังคมได้ดี

หากมีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานแบบเครือข่ายมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ชำนาญการประจำสำนักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่ 3 อัตรา

อายุ 30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้าน ศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

มีความสามารถในการทำงานวิชาการ สังเคราะห์และสรุปประเด็นได้ดี

มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการ

มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้

มีความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมาแล้วในระดับหนึ่ง

มีฉันทะและมีความพร้อมในการทำงานในพื้นที่หรือชุมชน ออกเดินทางไปต่างจังหวัดได้  ทั้งนี้หากมีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่หรือชุมชนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความสามารถวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ บริบท โอกาส เครือข่าย  ในการทำงานด้านสุขภาพหรือสังคมได้ดี

หากมีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานแบบเครือข่ายมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ผู้ชำนาญการ/นักบริหารจัดการอาวุโสด้านบริหารวิชาการในการประชุม 1 อัตรา

อายุ 30 ปีขึ้นไป

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการประชุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยเฉพาะการวิเคราะห์สังเคราะห์และย่อยเนื้อหาการเตรียมวาระ การเสนอประเด็นในที่ประชุม

หากทำงานเชิงวิชาการได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 มีทักษะในการประสานงานและติดต่อสื่อสารในระดับดีมาก

7. ผู้ชำนาญการด้านการสื่อสาร 1 อัตรา

อายุ 30 ปีขึ้นไป

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในด้านวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์ (ปริญญาโทได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

มีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์และย่อยเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร มาแล้วไม่น้อยกว่า  7 ปี  

มีประสบการณ์ในการบริหารงานและกำกับติดตามผู้รับจ้างเหมาบริการ (sub-contractor) ด้านสื่อ

หากมีประสบการณ์ในการสื่อสารในงานภาคสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

** ผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติแบบละเอียด และdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th   ส่งใบสมัครมายังงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2832-9036 หรือ      E-mail : nationalhealth@nationalhealth.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 **

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

17 Jul 2019