Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) รับสมัคร ผู้อำนวยการ ผู้ชำนาญการ หลายตำแหน่ง

Back

Organization : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Sep 2014
View : 5634

Deadline : / /

สช. เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ รวม 9 ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 1 อัตรา

อายุ 35  ปีขึ้นไป

จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้าน ศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ                                     รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หากมีประสบการณ์ในการทำงานในงานด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือภาคประชาสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ บริบท โอกาส และออกแบบระบบ กลไก หลักเกณฑ์การทำงานด้านสุขภาพหรือสังคมได้ดี

มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรและบริหารโครงการ สามารถประสานงานและเชื่อมความสัมพันธ์ ทำงานกับเครือข่าย

มีความสามารถในการสังเคราะห์และสรุปประเด็นได้ดี ทำงานเชิงวิชาการได้

มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารทางสังคมและสื่อสารองค์กร 1 อัตรา

อายุ 35 ปีขึ้นไป

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในด้านวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์ (ปริญญาโทได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

มีประสบการณ์งานด้านการวางยุทธศาสตร์การสื่อสาร การบริหารแผนงานการสื่อสารมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 

มีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์และย่อยเนื้อหาเพื่อการสื่อสารได้ดี

หากมีประสบการณ์ในการสื่อสารในงานภาคสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 1 อัตรา

อายุ 35 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านการบริหาร บัญชี การเงิน  รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ในการบริหารจัดการหรือการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานด้านการจัดการทั่วไป การพัสดุ การเงินและบัญชี มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

มีทักษะในการจัดระบบ พัฒนาระบบ การดูแลให้มีการดำเนินการตามระบบ ให้คำปรึกษาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

มีความสามารถในการประสานงาน การเชื่อมสานความสัมพันธ์ การระดมความร่วมมือ การโน้มน้าว การเจรจาต่อรอง และการสื่อสาร ทั้งในและนอกองค์กร

ผู้ชำนาญการประจำสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 1 อัตรา

อายุ 30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้าน ศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

มีความสามารถในการทำงานวิชาการ สังเคราะห์และสรุปประเด็นได้ดี

มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการ

มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้

มีความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมาแล้วในระดับหนึ่ง

มีความสามารถวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ บริบท โอกาส เครือข่าย  ในการทำงานด้านสุขภาพหรือสังคมได้ดี

หากมีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานแบบเครือข่ายมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ชำนาญการประจำสำนักสนับสนุนการปฏิบัติการพื้นที่ 3 อัตรา

อายุ 30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้าน ศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

มีความสามารถในการทำงานวิชาการ สังเคราะห์และสรุปประเด็นได้ดี

มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการ

มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้

มีความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมาแล้วในระดับหนึ่ง

มีฉันทะและมีความพร้อมในการทำงานในพื้นที่หรือชุมชน ออกเดินทางไปต่างจังหวัดได้  ทั้งนี้หากมีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่หรือชุมชนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความสามารถวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ บริบท โอกาส เครือข่าย  ในการทำงานด้านสุขภาพหรือสังคมได้ดี

หากมีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานแบบเครือข่ายมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ผู้ชำนาญการ/นักบริหารจัดการอาวุโสด้านบริหารวิชาการในการประชุม 1 อัตรา

อายุ 30 ปีขึ้นไป

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการประชุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยเฉพาะการวิเคราะห์สังเคราะห์และย่อยเนื้อหาการเตรียมวาระ การเสนอประเด็นในที่ประชุม

หากทำงานเชิงวิชาการได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 มีทักษะในการประสานงานและติดต่อสื่อสารในระดับดีมาก

7. ผู้ชำนาญการด้านการสื่อสาร 1 อัตรา

อายุ 30 ปีขึ้นไป

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในด้านวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์ (ปริญญาโทได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

มีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์และย่อยเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร มาแล้วไม่น้อยกว่า  7 ปี  

มีประสบการณ์ในการบริหารงานและกำกับติดตามผู้รับจ้างเหมาบริการ (sub-contractor) ด้านสื่อ

หากมีประสบการณ์ในการสื่อสารในงานภาคสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

** ผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติแบบละเอียด และdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th   ส่งใบสมัครมายังงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2832-9036 หรือ      E-mail : nationalhealth@nationalhealth.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2557 **

Contact :


Comments


Recent Posts

Legal Director

Legal Director

21 May 2019

Relation Posts