Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมินผลโครงการปลายปี_มูลนิธิรักษ์ไทย

Back

Organization : Raks Thai Foundation (มูลนิธิรักษ์ไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Oct 2014
View : 5390

Deadline : / /

     มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 ดำเนินโครงการในด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย การจัดการทรัพยากรในชุมชน การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมในชุมชน งานด้านการศึกษาและงานป้องกันเอดส์และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 

: ประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมินผลโครงการปลายปี

การประเมินผลปลายโครงการการพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (Development of sustainable community extension services for Women and children most-affected by the unrest and violence in the Deep South)

แนะนำโครงการฯ

     สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและต่อโอกาสในการทำมาหากินและการเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกลุ่มผู้หญิงและเด็กเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ผู้หญิงมากกว่า 1,000 คนต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเผชิญชีวิตตามลำพัง ในขณะที่มีเด็กกำพร้าสูงเกือบ 1,800 คน ผู้หญิงจำนวนมากต้องแบกภาระของครอบครัวและเลี้ยงดูบุตรหลังจากสามีเสียชีวิตลง การก่อความไม่สงบยังส่งผลให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานต้องหยุดชะงักรวมถึงการศึกษาโดยเฉพาะเหตุการณ์เผาโรงเรียนและการลอบสังหารครูเกิดเพิ่มมากขึ้น ความชะงักงันของระบบการศึกษาทำให้อัตราการเข้าเรียนที่ต่ำอยู่แล้วลดลงต่ำกว่าเดิมและต่ำกว่าในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย  

     โครงการการพัฒนาเพื่อขยายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กฯจึงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายผู้หญิง ได้มีพื้นที่ส่วนร่วม โอกาสเข้าถึงการพัฒนาให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชีวิตและครอบครัว  ผ่านกิจกรรม ที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงและเด็กในชุมชน   กลุ่มอาชีพสตรีได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพยกระดับความเป็นอยู่และทักษะการใช้ชีวิต  รวมทั้งเด็กจาก 45 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล มีทักษะในการเป็นผู้นำเยาวชน ทักษะการเรียนรู้ และทักษะอาชีพเสริมรายได้   โครงการฯ มีระยะเวลา 4 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึง เดือนธันวาคม 2557

การดำเนินงานของโครงการฯ

     โครงการฯดำเนินงานโดยมูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิเพื่อนหญิงร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ  จัดตั้งศูนย์ระดับจังหวัด 3 แห่งที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงและเด็กในชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ และให้ความสำคัญ บทบาท การมีส่วนร่วมของผู้หญิงซึ่งจะมีการจัดประชุมโดยเชิญกลุ่มผู้นำสตรีในแต่ละจังหวัดเข้าร่วม เพื่อประสานงานกิจกรรมของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับสภาพชีวิต และความต้องการของผู้หญิงและเด็กในชุมชน

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ

     เครือข่ายผู้หญิงและกลุ่มผู้หญิงที่มีการรวมตัวกันอยู่แล้วอย่างไม่เป็นทางการและสมาชิกกลุ่ม– ซึ่งปัจจุบันรวมตัวกันเรียกว่าเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ Women Overcoming Violence Network (WOVN)

โรงเรียน 45 แห่งในพื้นที่ชุมชนยากจน 

วัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการฯ: ผู้หญิงและเด็กมีความเข้มแข็งและสามารถเผชิญต่อผลกระทบทางด้านสังคม-เศรษฐกิจอันเกิดจากความรุนแรงและการก่อความไม่สงบทางการเมืองในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

ผู้สนใจสามารถรับ ToR และเอกสารประกอบการพัฒนาโครงการวิจัย ฯ ได้ ตั้งแต่

วันที่   3 – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ติดต่อขอรับได้ที่มูลนิธิรักษ์ไทย

กำหนดยื่นซอง สอบราคา ภายในวันที่  15  ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12.00 น.

กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00 น และประกาศผลวันที่  15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15.00 น.

สอบราคาจ้างที่ปรึกษาการประเมินผลปลายโครงการการพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กทีได้รับผลกระทบจากความไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Contact :


Comments


Recent Posts

Legal Director

Legal Director

21 May 2019

Relation Posts