Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมินผลโครงการปลายปี_มูลนิธิรักษ์ไทย

Back

Organization : Raks Thai Foundation (มูลนิธิรักษ์ไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 Oct 2014
View : 5861

Deadline : / /

     มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 ดำเนินโครงการในด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย การจัดการทรัพยากรในชุมชน การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมในชุมชน งานด้านการศึกษาและงานป้องกันเอดส์และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 

: ประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมินผลโครงการปลายปี

การประเมินผลปลายโครงการการพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (Development of sustainable community extension services for Women and children most-affected by the unrest and violence in the Deep South)

แนะนำโครงการฯ

     สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและต่อโอกาสในการทำมาหากินและการเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกลุ่มผู้หญิงและเด็กเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ผู้หญิงมากกว่า 1,000 คนต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเผชิญชีวิตตามลำพัง ในขณะที่มีเด็กกำพร้าสูงเกือบ 1,800 คน ผู้หญิงจำนวนมากต้องแบกภาระของครอบครัวและเลี้ยงดูบุตรหลังจากสามีเสียชีวิตลง การก่อความไม่สงบยังส่งผลให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานต้องหยุดชะงักรวมถึงการศึกษาโดยเฉพาะเหตุการณ์เผาโรงเรียนและการลอบสังหารครูเกิดเพิ่มมากขึ้น ความชะงักงันของระบบการศึกษาทำให้อัตราการเข้าเรียนที่ต่ำอยู่แล้วลดลงต่ำกว่าเดิมและต่ำกว่าในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย  

     โครงการการพัฒนาเพื่อขยายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กฯจึงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายผู้หญิง ได้มีพื้นที่ส่วนร่วม โอกาสเข้าถึงการพัฒนาให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชีวิตและครอบครัว  ผ่านกิจกรรม ที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงและเด็กในชุมชน   กลุ่มอาชีพสตรีได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพยกระดับความเป็นอยู่และทักษะการใช้ชีวิต  รวมทั้งเด็กจาก 45 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล มีทักษะในการเป็นผู้นำเยาวชน ทักษะการเรียนรู้ และทักษะอาชีพเสริมรายได้   โครงการฯ มีระยะเวลา 4 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึง เดือนธันวาคม 2557

การดำเนินงานของโครงการฯ

     โครงการฯดำเนินงานโดยมูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิเพื่อนหญิงร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ  จัดตั้งศูนย์ระดับจังหวัด 3 แห่งที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงและเด็กในชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ และให้ความสำคัญ บทบาท การมีส่วนร่วมของผู้หญิงซึ่งจะมีการจัดประชุมโดยเชิญกลุ่มผู้นำสตรีในแต่ละจังหวัดเข้าร่วม เพื่อประสานงานกิจกรรมของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับสภาพชีวิต และความต้องการของผู้หญิงและเด็กในชุมชน

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ

     เครือข่ายผู้หญิงและกลุ่มผู้หญิงที่มีการรวมตัวกันอยู่แล้วอย่างไม่เป็นทางการและสมาชิกกลุ่ม– ซึ่งปัจจุบันรวมตัวกันเรียกว่าเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ Women Overcoming Violence Network (WOVN)

โรงเรียน 45 แห่งในพื้นที่ชุมชนยากจน 

วัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการฯ: ผู้หญิงและเด็กมีความเข้มแข็งและสามารถเผชิญต่อผลกระทบทางด้านสังคม-เศรษฐกิจอันเกิดจากความรุนแรงและการก่อความไม่สงบทางการเมืองในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

ผู้สนใจสามารถรับ ToR และเอกสารประกอบการพัฒนาโครงการวิจัย ฯ ได้ ตั้งแต่

วันที่   3 – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ติดต่อขอรับได้ที่มูลนิธิรักษ์ไทย

กำหนดยื่นซอง สอบราคา ภายในวันที่  15  ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12.00 น.

กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00 น และประกาศผลวันที่  15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15.00 น.

สอบราคาจ้างที่ปรึกษาการประเมินผลปลายโครงการการพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กทีได้รับผลกระทบจากความไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts