Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ผู้อำนวยการโอโซน ประจำ กรุงเทพฯ

Back

Organization : PSI Thailand Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 17 Oct 2014
View : 5783

Deadline : / /

มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) เป็นองค์กรสาธารณกุศลไม่หวังผลกำไร ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภายในและภาคนอกประเทศ ในการดำเนินโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก มูลนิธิพีเอสไอมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากระบบบริการของรัฐในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดครอบคลุมพื้นที่ 15จังหวัดของประเทศไทย

ผู้อำนวยการ ( Director)

บริหารจัดการงานด้านบุคคล พัฒนา ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความทันสมัย เหมะสมกับสถานการณ์ ทำสัญญาจ้าง จัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯในเรื่องสวัสดิการต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร การพิจารณาความดี ความชอบ การเลื่อนขั้น ตำแหน่ง รวมทั้งการพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร

จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครขององค์กร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ

กำกับดูแลด้านการเงิน การใช้งบประมาณให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ จัดให้มีการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานสากล จัดทำข้อเสนอต่อการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน

กำกับดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร รวมทั้งจัดทำข้อเสนอเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้มีความทันสมัย เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ

ให้คำปรึกษา แนะนำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายเดือนที่ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเสนอขออนุมัติ และจัดทำแผนงบประมาณรายเดือนเพื่อขออนุมัติจากกรรมการเหรัญญิก

เป็นผู้แทนองค์กรในการติดต่อประสานงานกับแหล่งทุน ระดมทุนเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

เป็นผู้รับมอบอำนาจจากประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนองค์กร/โครงการ

เป็นตัวแทนองค์กรในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับนโยบาย

เป็นตัวแทนองค์กรในการเข้าร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานเชิงนโยบาย ระดับชาติ

พัฒนา และจัดทำโครงการ/โปรแกรม เพื่อส่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ

จัดทำรายงานประจำปีของมูลนิธิฯ เพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อำนวยการให้มีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรองผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯมอบหมาย

 

e mail:support@psithailand.org

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

Contact :


Comments


Recent Posts

Relation Posts