Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ ประจำ กรุงเทพฯ

Back

Organization : PSI Thailand Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 17 Oct 2014
View : 5248

Deadline : / /

มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) เป็นองค์กรสาธารณกุศลไม่หวังผลกำไร ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภายในและภาคนอกประเทศ ในการดำเนินโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก มูลนิธิพีเอสไอมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากระบบบริการของรัฐในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดครอบคลุมพื้นที่ 15จังหวัดของประเทศไทย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพมูลนิธิโอโซน

บทบาทความรับผิดชอบ

รับผิดชอบในการวางแผนการฝึกอบรมภายใต้โครงการและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

บริหารจัดการการจัดอบรมในแต่ละครั้ง อาทิ การประสานงานกับภาคีในโครงการเกี่ยวกับรายละเอียดหัวข้อการอบรม  ผู้เข้าร่วมการอบรม  สถานที่จัดอบรม  งบประมาณในการจัดการ ในที่นี้รวมถึงการตั้งเบิกงบประมาณ การจัดการค่าใช้จ่ายงบประมาณหลังจัดการฝึกอบรม การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม สนับสนุนและช่วยอำนวยกิจกรรมระหว่างการอบรม

ร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

จัดเตรียมคู่มือและเอกสารประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม

ร่วมเป็นทีมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนทำงานโดยใช้การพูดคุยและการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมในหัวข้อที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ ข้อมูลเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ข้อมูลเรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยา การปรับมุมมองการทำงานกับผู้ใช้ยา เรื่องสิทธิ์ ฯลฯ

ร่วมพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม และจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนทำงานอย่างต่อเนื่อง

ทำสรุปรายงานการอบรม/การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องแบบวัดผลก่อนและหลังการอบรม ปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการในครั้งต่อไป

ร่วมเป็นทีมลงหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่โครงการ เพื่อให้คนทำงานเข้าใจหัวใจสำคัญของการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะเรื่องการคิดวิเคราะห์และวางแผนการทำงาน

ประสานงานกับทีมวิจัย ติดตามประเมินผล ในเรื่อง การได้มาซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมแต่ละครั้ง ตามตัวชี้วัดของโครงการ การวิเคราะห์ผลแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้เพื่อนำประเด็นที่ได้ไปติดตามหนุนเสริมในพื้นที่ หลังจากการอบรม

พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม และหรือเครือข่ายผู้ใช้ยาในระดับจังหวัด และระดับภาค

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงานมาได้ที่ e mail:support@psithailand.org

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

Contact :


Comments


Recent Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019