Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ ประจำ กรุงเทพฯ

Back

Organization : PSI Thailand Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 17 Oct 2014
View : 4960

Deadline : / /

มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) เป็นองค์กรสาธารณกุศลไม่หวังผลกำไร ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภายในและภาคนอกประเทศ ในการดำเนินโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก มูลนิธิพีเอสไอมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากระบบบริการของรัฐในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดครอบคลุมพื้นที่ 15จังหวัดของประเทศไทย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพมูลนิธิโอโซน

บทบาทความรับผิดชอบ

รับผิดชอบในการวางแผนการฝึกอบรมภายใต้โครงการและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

บริหารจัดการการจัดอบรมในแต่ละครั้ง อาทิ การประสานงานกับภาคีในโครงการเกี่ยวกับรายละเอียดหัวข้อการอบรม  ผู้เข้าร่วมการอบรม  สถานที่จัดอบรม  งบประมาณในการจัดการ ในที่นี้รวมถึงการตั้งเบิกงบประมาณ การจัดการค่าใช้จ่ายงบประมาณหลังจัดการฝึกอบรม การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม สนับสนุนและช่วยอำนวยกิจกรรมระหว่างการอบรม

ร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

จัดเตรียมคู่มือและเอกสารประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม

ร่วมเป็นทีมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนทำงานโดยใช้การพูดคุยและการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมในหัวข้อที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ ข้อมูลเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ข้อมูลเรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยา การปรับมุมมองการทำงานกับผู้ใช้ยา เรื่องสิทธิ์ ฯลฯ

ร่วมพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม และจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนทำงานอย่างต่อเนื่อง

ทำสรุปรายงานการอบรม/การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องแบบวัดผลก่อนและหลังการอบรม ปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการในครั้งต่อไป

ร่วมเป็นทีมลงหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่โครงการ เพื่อให้คนทำงานเข้าใจหัวใจสำคัญของการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะเรื่องการคิดวิเคราะห์และวางแผนการทำงาน

ประสานงานกับทีมวิจัย ติดตามประเมินผล ในเรื่อง การได้มาซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมแต่ละครั้ง ตามตัวชี้วัดของโครงการ การวิเคราะห์ผลแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้เพื่อนำประเด็นที่ได้ไปติดตามหนุนเสริมในพื้นที่ หลังจากการอบรม

พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม และหรือเครือข่ายผู้ใช้ยาในระดับจังหวัด และระดับภาค

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงานมาได้ที่ e mail:support@psithailand.org

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

Contact :


Comments