Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ติตามและประเมินผล ประจำ กรุงเทพฯ

Back

Organization : PSI Thailand Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 17 Oct 2014
View : 2770

Deadline : / /

มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) เป็นองค์กรสาธารณกุศลไม่หวังผลกำไร ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภายในและภาคนอกประเทศ ในการดำเนินโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก มูลนิธิพีเอสไอมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากระบบบริการของรัฐในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดครอบคลุมพื้นที่ 15จังหวัดของประเทศไทย

ตำแหน่ง:                      เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล (M&E Assistant)

รายงานกับ:                  ผู้อำนวยการมูลนิธิ

สถานที่ปฏิบัติงาน:        กรุงเทพ

เริ่มงาน:                       พฤศจิกายน 2557

บทบาทและความรับผิดชอบ

ระบบติดตามและประเมินผล

พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการ

วางแผนและสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีคุณภาพ

จัดเตรียมคู่มือสำหรับกระบวนการติดตามและประเมินผล

พัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

ติดตามการทำงานระดับพื้นที่เพื่อการประกันคุณภาพข้อมูล

พัฒนาและประยุกต์ใช้กระบวนการ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามและประเมินผล

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในโครงการด้านการติดตามและประเมินผล

ให้การสนับสนุนทางเทคนิคด้านการติดตามและประเมินผลแก่ภาคีร่วมทำงาน

การจัดทำข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์

พัฒนาระบบการรายงานที่มีมาตรฐาน

สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดให้แก่ผู้จัดการโครงการเพื่อประกอบทำรายงานเสนอแก่แหล่งทุน

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงาน

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน สำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของโครงการ

อื่นๆ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทเรียนการดำเนินงานโครงการ

พัฒนารูปแบบและเครื่องมือการติดตามและประเมินผลอื่นๆเพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการ เช่นงานด้านการผลักดันเชิงนโยบาย งานด้านการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จัดทำรายงานความสำเร็จของโครงการ, กรณีศึกษา, SOP, Best Practice หรือรายงานอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานโครงการ

 

คุณสมบัติ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาสาธารณสุข, สังคมศาสตร์, ประชากรศาสตร์, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการติดตามและประเมินผลอย่างน้อย 2 ปี

สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา

มีภาวะผุ้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

e mail:support@psithailand.org

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

Contact :


Comments